powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
OGŁOSZENIA
Aktualności

Informacja

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje, że Gmina zamierza przystąpić do programu dotyczącego finansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Program będzie finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
zaprasza na piknik rodzinny wraz z promocją szczepień przeciwko COVID-19 połączony z II spotkaniem miłośników BMW

Więcej »
Nasz znak: PIW.R.39.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie przypomina o ryzyku wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie całego kraju, w związku z obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., nakazuje się:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
do których dostęp mają dzikie ptaki
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
- wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób.
Biorąc pod uwagę dużą ilość ognisk HPAI w Polsce w ostatnim czasie, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Radziejowie zwraca się z prośbą, o podjęcie skutecznych działań
o charakterze informacyjnym wśród hodowców drobiu, konieczności wzmocnienia
bioasekuracji w ich gospodarstwach.

Więcej »
CEEB - złóż deklarację

CEEB - złóż deklarację


(od 1 lipca 2021 r.)


 


1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.


 


Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…


Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Czym jest deklaracja?


To rodzaj ankiety w której podaje się:  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

  • adres e-mail (opcjonalnie).


 


Kogo dotyczy deklaracja?


Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.


Kiedy składam deklarację?


Od 1 lipca 2021 r.


Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.


Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.


Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!


Jak możemy złożyć deklarację?


W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.


W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).


Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO


e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl


Pliki do pobrania :


https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/


Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl)

Więcej »
Życzenia

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego

o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Kujawsko-Pomrskiego

Więcej »
WFOŚiGW

WFOŚiGW w Toruniu od dnia 22.03.2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy  zarejestrować konto na Portalu Beneficjenta i zalogować się.
Szczegółowe informacje w sprawie Programu: https://wfosigw.torun.pl/strona-405-pp_moja_woda.html  


tel. 56 62-12-336, 56 62-12-328, e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl


 


WFOŚiGW w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00.
tel. 56 62 12 370, 56 62 12 371,   e-mail:czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl


 

Więcej »
Życzenia Wielkanocne Wójta Gminy Bytoń

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 0050.184.2021
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Bytoń

Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytoń na okres 3 lat
Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Więcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
Zarządzenie Nr 04/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzycach i w Witowie z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Morzycach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Więcej »
KOMUNIKAT
dotyczący pomocy suszowej wypłacanej przez ARiMR

Więcej »
Voucher na zrealizowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Więcej »
ŻYCZENIA

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu/1

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
przymrozki

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
Koronawirus
Informator

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
WIZUALIZACJA
WIZUALIZACJA ADAPTACJI PODDASZA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STRÓŻEWIE

Więcej »
OGŁOSZENIE
Ankietyzacja w ramach opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bytoń na lata 2020-2029

Więcej »
Otwarty nabór partnera
w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój Usług Społecznych
Więcej »
Informacja KRUS
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Inrormacja
o mikrograntach dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych

Więcej »
KRUS
XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
Zaproszenie

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Spotkanie informacyjne pt.:
Nowe wyzwania zawodowe

Więcej »
Bezpieczniej na drodze w Potołówku

Więcej »
ŻYCZENIA

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
DRUHOWIE OSP
Gminy Bytoń

Więcej »
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU


Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Jak segregować śmieci


Więcej »
Życzenia

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent
Więcej »
Informacja prasowa ZUS
Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z Małego ZUS-u
Więcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Więcej »
Badanie projektu badawczego GOSPOSTRAT
Więcej »
INFORMACJA
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 r.

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o opadach marznących

Więcej »
WIEMY BO CHCEMY
cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

Więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie
na dzień 28.11.2019 r. dysponuje niżej wymienionymi ofertami pracy
Więcej »
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej »
Informacja KRUS
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu

Więcej »
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLUBU DZIECIĘCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Więcej »
Informacja
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
Program dotyczący finansowania usuwania folii rolniczyh

Więcej »
Informacja prasowa
Budowa strefowej przepompowni wody w m. Głuszyn oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalację do osadów ściekowych

Więcej »
Budowa strefowej przepompowni wody w m. Głuszyn

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bytoń z dnia 18 października 2019 r.

Więcej »
REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA
Zmiana rachunku bankowego

Więcej »
INFORMACJA
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Więcej »
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Przedszkole na start!
zasady równości szans w naszym życiu już od przedszkola

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Upał

Więcej »
Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury
pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytoń

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
Zaprasza mieszkańców

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym deszczu z burzami

Więcej »
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

Więcej »
Gminny pejzaż kulturalny

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
BIEGAJ Z NAMI

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 76. w Bytoniu

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ogłoszenie - Kurenda

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania do 80.000 zł na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.

Więcej »
GraduatON

Więcej »
Rekrutacja do OHP

Więcej »
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 76. w Bytoniu

Więcej »
Bezpłatna mamografia

Więcej »
UWAGA ROLNICY!

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
Ogłoszenie

Więcej »
Dyżury aptek
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/2

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
JAK FENIKS Z POPIOŁU
warsztaty z filcowania i asertywności w profilaktyce wypalenia nie tylko zawodowego

Więcej »
JAK TO JEST ZROBIONE?
międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze

Więcej »
List przezesa KRUS

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Burze

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r.

Więcej »
Informacja dla rolników i domowników
którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Więcej »
MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska

Więcej »
List Prezydenta RP

Więcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Więcej »
KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ROLNICZA
wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.

Więcej »
NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK
międzypokoleniowa integracja

Więcej »
POSTANOWIENIE NR 83/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parłamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje

Wójt Gminy Bytoń informuje, iż zgodnie z art. 2 ust.2. pkt 2 ustawy z 22.02.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 428) wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji wydanych w I terminie nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Więcej »
Ostrzeżenie
o silnym wietrze

Więcej »
ŻYCZENIE WIELKANOCNE

Więcej »
ZAPRASZAMYMIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
#NowaPiątka

Więcej »
Nie wypalaj traw!

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
Szkolenie: DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA
podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
SZANOWNI RODZICE DRODZY UCZNIOWIE NASZYCH SZKÓŁ

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
silny wiatr

Więcej »
Młodzieżowa Przystań

Więcej »
INFORMACJA KRUS
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
silny wiatr

Więcej »
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalację do osadów ściekowych

Więcej »
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie krakingu, na działce nr 113/1 w Wandynowie, gm. Bytoń

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Życzenia

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA KRUS
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 marca 2019 r.

Więcej »
ZAPROSZENIE

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Informacja
dotycząca zasad potrącania zaliczek na podatek oraz obowiązków ciążących na rolnikach w związku z zawarta umową o pomocy przy zbiorach.
Więcej »
Powiatowe spotkania z rolnikami - Powiat Radziejowski

Więcej »
Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019
dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Informacja

Więcej »
Kondolencje

Więcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Więcej »
Naszej drogiej Koleżance
Pani Jolancie Balcerak

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o marznących opadach

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Życzenia

Więcej »
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
KOŁO ŁOWIECKIE NR 67 GRZYWACZ
Wniosek o szacowanie szkód
Więcej »
INFORMACJA
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Więcej »
Gmina Bytoń w trosce o środowisko!Więcej »
Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór zrealizowana przy współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Więcej »
ARiMR
Dzień Konsultacji

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
ZUS pracuje dłużej
Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.
Więcej »
KRUS
KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj się oszukać!
Więcej »
KRUS
Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

Więcej »
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Więcej »
ZUS
Informacja prasowa

Więcej »
Zaproszenie na szkolenie

Więcej »
ĆWICZENIA RENEGADE

Więcej »
Prezent od Prezydenta RP
Andrzeja Dudy

Więcej »
UWAGA ROLNIKU!
ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZĄ TREŚCIĄ

Więcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W BYTONIU

Więcej »
Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim


Więcej »
Dystrybucja Żywności
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42
Silny wiatr

Więcej »
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Mikołaj Bogdanowicz

Więcej »
ZUS Informacja prasowa
Studencie uważaj by nie stracić renty rodzinnej
Więcej »
ZAPROSZENIE

Więcej »
OGŁOSZENIE

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH
Podziękowania Przewodniczącego Konwentu dla Wójta Gminy Bytoń

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników
Więcej »
OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39
Burze z gradem

Więcej »
Informacja Prasowa

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Działanie 3.1.
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Więcej »
Informacja

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
Zaprasza Mieszkańców

Więcej »
CZYSTE POWIETRZE

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 36
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 34
Burze z gradem

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Burze z gradem

Więcej »
Informacja prasowa
Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę
Więcej »
WKU
III turnus służby przygotowawczej

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje założenia rządowego Planu dla Wsi
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
intensywne opady deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Intensywne opady deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
KRUS INFORMACJA
Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji
Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Świadczenie
Dobry Start

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Rekrutacja na rok szkolny 2018-2019

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2
Burze z gradem

Więcej »
Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

Więcej »
Ogłoszenie

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń informuje

Więcej »
KOMUNIKAT

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Otwarty nabór
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Więcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
Informacja

Więcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub u

Więcej »
Informacja

Więcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w terenu Gminy Bytoń

Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Życzenia
z okazji Dnia Matki

Więcej »
Komunikat w sprawie RODO
Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Dzień Samorządu Terytorialnego

Więcej »
ZAPROSZENIE
na Dzień Dziecka

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18
Zjawisko: burze z gradem

Więcej »
Otwarty nabór
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Więcej »
Zapraszamy
na szkolenia realizowane przez TRGP w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Akademia Liderów

Więcej »
Zaproszenie na spotkanie

Więcej »