logo
GOPS
Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze
G┼é├│wny Ksi─Ögowy w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu.
Wi─Öcej »
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko

Byto┼ä, dnia 29 wrze┼Ťnia 2020 roku


 


p.o. Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu
og┼éasza nabór na wolne stanowisko –
G┼éówny Ksi─Ögowy
w Gminnym  O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu.


  1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy)


Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu, Byto┼ä 72; tel. (54) 285 13 27 1. Wymiar czasu pracy – pe┼ény etat.

 2. Rodzaj umowy - umowa o prac─Ö na czas okre┼Ťlony w celu zast─Öpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno┼Ťci w pracy

 3. Planowany termin zatrudnienia – od 01.11.2020 r. 1. Wymagania formalne:


Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.,o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z pó┼║n. zm.), mo┼╝e zosta─ç osoba, która: • ma obywatelstwo pa┼ästwa cz┼éonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa┼ästwa cz┼éonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba ┼╝e odr─Öbne ustawy uzale┼╝niaj─ů zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 • ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych;

 • nie by┼éa prawomocnie skazana za przest─Öpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia┼éalno┼Ťci instytucji pa┼ästwowych oraz samorz─ůdu terytorialnego, przeciwko wiarygodno┼Ťci dokumentów lub za przest─Öpstwo skarbowe;

 • posiada znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego w mowie i pi┼Ťmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowi─ůzków g┼éównego ksi─Ögowego;

 • spe┼énia jeden z poni┼╝szych warunków:

  1. uko┼äczy┼éa ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy┼╝sze studia zawodowe, uzupe┼éniaj─ůce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni─ů praktyk─Ö w ksi─Ögowo┼Ťci,

  2. uko┼äczy┼éa ┼Ťredni─ů, policealn─ů lub pomaturaln─ů szko┼é─Ö ekonomiczn─ů i posiada co najmniej 6-letni─ů praktyk─Ö w ksi─Ögowo┼Ťci,

  3. jest wpisana do rejestru bieg┼éych rewidentów na podstawie odr─Öbnych przepisów,

  4. posiada certyfikat ksi─Ögowy uprawniaj─ůcy do us┼éugowego prowadzenia ksi─ůg rachunkowych albo ┼Ťwiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj─ůce do us┼éugowego prowadzenia ksi─ůg rachunkowych, wydane na podstawie odr─Öbnych przepisów.
 


Wymagania dodatkowe: 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,

 2. do┼Ťwiadczenie pracy w administracji samorz─ůdowej lub w jednostkach samorz─ůdu terytorialnego,

 3. bieg┼éa znajomo┼Ť─ç prowadzenia rachunkowo┼Ťci,

 4. umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi programów finansowo – ksi─Ögowych,

 5. znajomo┼Ť─ç przepisów prawa zwi─ůzana z zakresem wykonywanych zada┼ä oraz dotycz─ůcych funkcjonowania jednostki samorz─ůdu terytorialnego tj.: ustawy o samorz─ůdzie gminnym, ustawy o pracownikach samorz─ůdowych, ustawy - prawo zamówie┼ä publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowo┼Ťci, ordynacji podatkowej, ustawy o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu post─Öpowania administracyjnego, ustawy o pomocy spo┼éecznej oraz innych ustaw zwi─ůzanych z realizacj─ů zada┼ä przez O┼Ťrodek.

 6. dyspozycyjno┼Ť─ç,

 7. bezkonfliktowo┼Ť─ç i samodzielno┼Ť─ç w dzia┼éaniu, zaanga┼╝owanie organizacyjne, odpowiedzialno┼Ť─ç, wysoka kultura osobista, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy pod presj─ů czasu. • Zakres powierzonych obowi─ůzków i odpowiedzialno┼Ťci na stanowisku:


  1. prowadzenie rachunkowo┼Ťci jednostki zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, 1. wykonywanie dyspozycji ┼Ťrodkami pieni─Ö┼╝nymi,

 2. dokonywanie wst─Öpnej kontroli: 1. zgodno┼Ťci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 2. kompletno┼Ťci i rzetelno┼Ťci dokumentów dotycz─ůcych operacji gospodarczych i finansowych, 1. prowadzenie prawid┼éowej gospodarki finansowo – ksi─Ögowej O┼Ťrodka,

 2. przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczo┼Ťci z ich wykonania,

 3. wykonywanie innych zada┼ä powierzonych przez kierownika OPS, nie uj─Ötych w powy┼╝szych zadaniach, a wynikaj─ůcych ze specyfiki pracy g┼éównego ksi─Ögowego. 1. Informacja o warunkach pracy: 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,

 2. miejsce pracy: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu, Byto┼ä 72, 88-231 Byto┼ä,

 3. umowa zostanie zawarta na warunkach okre┼Ťlonych w ustawie o pracownikach samorz─ůdowych,

 4. normy czasu pracy: przeci─Ötnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeci─Ötnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy

 5. praca przy komputerze powy┼╝ej 4 godzin dziennie. 1. Informacja o wska┼║niku zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych:


 


W miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia og┼éoszenia o naborze wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w O┼Ťrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych, jest ni┼╝szy ni┼╝ 6 %. 1. Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie, kwalifikacje zawodowe oraz sta┼╝ pracy,

 5. o┼Ťwiadczenie o: • pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,

 • niekaralno┼Ťci za umy┼Ťlne przest─Öpstwa ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,

 • niekaralno┼Ťci prawomocnym wyrokiem s─ůdu za przest─Öpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia┼éalno┼Ťci instytucji pa┼ästwowych oraz samorz─ůdu terytorialnego, przeciwko wiarygodno┼Ťci dokumentów lub za przest─Öpstwo skarbowe,

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, pa┼ästwa cz┼éonkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA),

 • wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o tre┼Ťci:


„Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu, Byto┼ä 72, 88-231 Byto┼ä w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko g┼éównego ksi─Ögowego w GOPS w Bytoniu.


Podaje dane osobowe dobrowolnie i o┼Ťwiadczam, ┼╝e s─ů one zgodne z prawd─ů.


Zapozna┼éem (-am) si─Ö z tre┼Ťci─ů klauzuli informacyjnej, w tym z informacj─ů o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych i prawie ich poprawiania.”


  • Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu, Byto┼ä 72, w godz. godz. pracy: pn. ┼Ťr.- czw. 730-1530, wt. 730-1700, pi─ůtek 730-1400 w dni robocze lub przes┼éa─ç na adres: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu, Byto┼ä 72, 88-231 Byto┼ä  w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko G┼éównego Ksi─Ögowego w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu” do dnia 26 pa┼║dziernika 2020 r. do godz. 13:00 (decyduje data wp┼éywu do O┼Ťrodka). Aplikacje, które wp┼éyn─ů do O┼Ťrodka po wy┼╝ej okre┼Ťlonym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane. • Dodatkowe informacje:


Dodatkowe informacje mo┼╝na uzyska─ç pod nr telefonu: (54) 285 13 27.


Osoba wy┼éoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowi─ůzana jest przed┼éo┼╝y─ç informacj─Ö   o niekaralno┼Ťci z Krajowego Rejestru Karnego opatrzon─ů dat─ů nie wcze┼Ťniejsz─ů ni┼╝ miesi─ůc przed jej z┼éo┼╝eniem.


Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu zastrzega sobie prawo odwo┼éania naboru w ca┼éo┼Ťci  lub w cz─Ö┼Ťci, przed┼éu┼╝enia terminu sk┼éadania ofert pracy.


Zastrzegamy sobie, ┼╝e nades┼éane oferty nie b─Öd─ů odsy┼éane.


Po ocenie wst─Öpnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowi─ůzani s─ů do poddania si─Ö rozmowie kwalifikacyjnej.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostan─ů powiadomieni telefonicznie.


Informacja o wyniku konkursu b─Ödzie umieszczona na stronie BIP Urz─Ödu Gminy w Bytoniu – zak┼éadka GOPS oraz na tablicy og┼éosze┼ä w siedzibie O┼Ťrodka w Bytoniu.


 


                       p.o Kierownika
                       Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu


 


                          Ewelina Lewandowska


 

Wi─Öcej »
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urz─Ödnicze - Kierownik Klubu Senior + w Str├│┼╝ewie
Wi─Öcej »
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urz─Ödnicze - Kierownik Klubu Senior + w Str├│┼╝ewie
Wi─Öcej »
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urz─Ödnicze - Kierownik Klubu Senior + w Str├│┼╝ewie
Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.93.2019
w sprawie og┼éoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej
Wi─Öcej »
Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu
Ogłasza, iż prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

Asystenta Rodziny w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu

Wi─Öcej »
Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu
Ogłasza, iż prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

Asystenta Rodziny w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 11196027