logo
PRAWO MIEJSCOWE » Uchwa┼éy Rady
2018-2023

UCHWAŁA NR LVII/392/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 r.

w sprawie wyboru ławnika

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVII/391/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych projektu Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2024

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVII/390/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Byto┼ä na 2024 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVII/389/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysoko┼Ťci diet dla przewodnicz─ůcych organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVII/388/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 r.

w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu nieb─Öd─ůcego w┼éasno┼Ťci─ů Gminy Byto┼ä z tytu┼éu zwrotu kosztów podró┼╝y s┼éu┼╝bowej radnego Rady Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVII/387/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 r.

w sprawie przyj─Öcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVII/386/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń na lata 2023-2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVII/385/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVII/384/23
z dnia 30 pa┼║dziernika 2023 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVI/383/23
z dnia 26 wrze┼Ťnia 2023 r.

w sprawie reparacji, odszkodowa┼ä i zado┼Ť─çuczynienia z tytu┼éu strat, jakie Polska ponios┼éa z powodu napa┼Ťci Niemiec oraz pó┼║niejszej okupacji w gminie Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVI/382/23
z dnia 26 wrze┼Ťnia 2023 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilakty ki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVI/381/23
z dnia 26 wrze┼Ťnia 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LVI/380/23
z dnia 26 wrze┼Ťnia 2023 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LV/379/23
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia┼éanie Wójta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LV/378/23
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze ┼Ťrodków Rz─ůdowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie obj─Öcia udzia┼éów w tworzonej Spo┼éecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LV/377/23
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyra┼╝enia zgody na utworzenie spó┼éki Spo┼éeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY Spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LV/376/23
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń na lata 2023-2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LV/375/23
z dnia 28 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LV/374/23
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIV/373/23
z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LM/365/23 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń na lata 2023-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIV/372/23
dnia 12 lipca 2023 r.

zmieniaj─ůca uchwal─Ö w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIV/371/23
z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie wyst─ůpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zg┼éoszonych kandydatach na ┼éawników oraz w sprawie powo┼éania zespo┼éu do vypracowa n ia opinii o tych kandydatach

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIV/370/23
z dnia 12 lipca 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIV/369/23
z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIII/368/23
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä absolutorium za 2022 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIII/367/23
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bytoń za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2022 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIII/366/23
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä wotum zaufania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIII/365/23
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń na lata 2023-2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIII/364/23
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powo┼éywania oraz odwo┼éywania cz┼éonków zespo┼éu interdyscyplinarnego w Bytoniu

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIII/363/23
z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LIII/362/23
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/361/23
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie obrony dobrego imienia ┼Ťw. Jana Paw┼éa II

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/360/23
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie przyj─Öcia sprawozdania z realizacji „Programu wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/359/23
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bytoń za rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/358/23
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie przyj─Öcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020", za rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/357/23
z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie przyj─Öcia Oceny Zasobów Pomocy Spo┼éecznej Gminy Byto┼ä za 2022 r.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/356/23
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania z zakresu administracji rz─ůdowej, dotycz─ůcego obowi─ůzku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/355/23
z dnia 17 maja 2023 roku

zmieniaj─ůca uchwa┼é─ů w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2023"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/354/23
z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LII/353/23
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LI/352/23
z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwa┼éy w sprawie wyra┼╝enia zgody na odp┼éatne nabycie na rzecz Gminy Byto┼ä prawa w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LI/351/23
z dnia 10 marca 2023 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Byto┼ä na Lata 2021 - 2024

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LI/350/23
z dnia 10 marca 2023 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rz─Ödowego Programu Odbudowy Zabytków

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LI/349/23
z dnia 10 marca 2023 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie okre┼Ťlenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajduj─ůcych si─Ö na terenie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LI/348/23
z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie niewyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie Gminy Byto┼ä ┼Ťrodków stanowi─ůcych fundusz so┼éecki w 2024 roku

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LI/347/23
z dnia 10 marca 2023 roku

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2023"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LI/346/23
z dnia 10 marca 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR LI/345/23
z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/344/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zasad u┼╝ywania sztandaru, ┼üa┼äcucha Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Byto┼ä oraz ┼üa┼äcucha Wójta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/343/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie ustanowienia sztandaru, ┼üa┼äcucha Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Byto┼ä oraz ┼üa┼äcucha Wójta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/342/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rz─ůdowego Programu Odbudowy Zabytków

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/341/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie okre┼Ťlenia zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posi┼éku albo ┼Ťwiadczenia rzeczowego w postaci produktów ┼╝ywno┼Ťciowych dla osób obj─Ötych wieloletnim rz─ůdowym programem „Posi┼éek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/340/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie okre┼Ťlenia górnych stawek op┼éat ponoszonych przez w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci za us┼éugi w zakresie opró┼╝niania zbiorników bezodp┼éywowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ┼Ťcieków i transportu nieczysto┼Ťci ciek┼éych

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/339/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie okre┼Ťlenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajduj─ůcych si─Ö na terenie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/338/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XL VIII/322/22 Rady Gminy Byto┼ä dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/337/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/336/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie podwy┼╝szenia kryterium dochodowego uprawniaj─ůcego do przyznania pomocy w formie posi┼éku, ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego w postaci zasi┼éku celowego na zakup posi┼éku lub ┼╝ywno┼Ťci dla osób i rodzin obj─Ötych wieloletnim rz─ůdowym programem „Posi┼éek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/335/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Bytoń na lata 2021 - 2024

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr L/334/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR L/333/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr L/332/23
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie wyra┼╝enia zgody na odp┼éatne nabycie na rzecz Gminy Byto┼ä prawa w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLIX/331/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta┼éych komisji Rady Gminy Byto┼ä na 2023 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLIX/330/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bytoń na 2023 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLIX/329/22
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2023 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLIX/328/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLIX/327/22
z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniajaca uchwa┼é─Ö Nr XLVIII/321/22 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko┼Ťci stawki tej op┼éaty i ustalenia stawki op┼éaty za pojemnik oraz zwolnienia w cz─Ö┼Ťci z op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj─ůcych bioodpady stanowi─ůce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLIX/326/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLIX/325/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/324/22
z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie przyj─Öcia informacji o stanie realizacji zada┼ä o┼Ťwiatowych za rok szkolny 2021/2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/323/22
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie przyj─Öcia Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/322/22
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/321/22
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko┼Ťci stawki tej op┼éaty i ustalenia stawki op┼éaty za pojemnik oraz zwolnienia w cz─Ö┼Ťci z op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj─ůcych bioodpady stanowi─ůce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/320/22
z dnia 25 listopada 2022

w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodków transportowych na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/319/22
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu p┼éatno┼Ťci i wysoko┼Ťci stawek op┼éaty targowej, zarz─ůdzenia poboru tych op┼éat w drodze inkasa oraz okre┼Ťlenia inkasentów i wysoko┼Ťci wynagrodzenia za inkaso

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/318/22
z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/317/22
z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/316/22
z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVIII/315/22
z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVII/314/22
z dnia 27 pa┼║dziernika 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych projektu Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVII/313/22
z dnia 27 pa┼║dziernika 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Byto┼ä na 2023 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVII/312/22
z dnia 27 pa┼║dziernika 2022 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XLIII/291/22 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVII/311/22
z dnia 27 pa┼║dziernika 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVII/310/22
z dnia 27 pa┼║dziernika 2022 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVI/309/22
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2022 r.

w sprawie okre┼Ťlenia tygodniowego obowi─ůzkowego wymiaru godzin zaj─Ö─ç pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szko┼éach i placówkach, dla których organem prowadz─ůcym jest Gmina Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVI/308/22
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLVI/307/22
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2022 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLV/306/22
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä absolutorium za 2021 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLV/305/22
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bytoń za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2021 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLV/304/22
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä wotum zaufania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLV/303/22
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo┼Ťci b─Öd─ůcej w┼éasno┼Ťci─ů gminy Byto┼ä.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLV/302/22
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wyra┼╝enia zgody na utworzenie oraz przyst─ůpienie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Powadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLV/301/22
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uch wa┼éy Nr XLIII/291/22 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLV/300/22
z dnia 28 czerwca 2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XLV/299/22
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIV/298/22
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie przyj─Öcia sprawozdania z realizacji „Programu wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art_ 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2021

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIV/297/22
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bytoń za rok 2021

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIV/296/22
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie przyj─Öcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020", za rok 2021

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIV/295/22
z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie przyj─Öcia Oceny Zasobów Pomocy Spo┼éecznej Gminy Byto┼ä za 2021 r.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIV/294/22
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XLIII/291/22 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIV/293/22
z dnia 19 maja 2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 2D27.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIV/292/22
z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIII/291/22
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIII/290/22
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w zwi─ůzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa┼ästwa

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIII/289/22
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie niewyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie Gminy Byto┼ä ┼Ťrodków stanowi─ůcych fundusz so┼éecki w 2023 roku

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLIII/288/22
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/287/22
z dnia 18marca 2022 r.

w sprawie wyra┼╝enia zgody na odp┼éatne nabycie na rzecz Gminy Byto┼ä prawa w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci po┼éa┼╝onej w m. Byto┼ä gm. loco

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/286/22
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie przyj─Öcia za┼éa┼╝e┼ä do planu zaopatrzenia w ciep┼éo, energi─Ö elektryczn─ů i paliwa gazowe cna Gminy Byto┼ä na lata 2021-2035.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/285/22
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bytoń na lata 2021-2026.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/284/22
z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2022"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/283/22
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022-2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/282/22
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci op┼éaty za pobyt w Klubie Dzieci─Öcym oraz maksymalnej op┼éaty za wy┼╝ywienie dziecka w Klubie Dzieci─Öcym „Nasz Maluszek" w Morzycach prowadzonym przez Gmin─Ö Byto┼ä i warunków cz─Ö┼Ťciowego zwolnienia od ponoszenia tych op┼éat

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/281/22
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XL/259/21 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/280/22
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego dla stra┼╝aków ratowników ochotniczych stra┼╝y po┼╝arnych z terenu gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/279/22
z dnia 18 marca 2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 2028.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLII/278/22
z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/277/21
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie dop┼éat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków na terenie Gminy Byto┼ä w 2022 roku

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/276/21
z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta┼éych komisji Rady Gminy Byto┼ä na 2022 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/275/21
z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bytoń na 2022 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/274/21
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego dla cz┼éonków Ochotniczych Stra┼╝y Po┼╝arnych z terenu Gminy Byto┼ä uczestnicz─ůcych w dzia┼éaniach ratowniczych i szkoleniach po┼╝arniczych

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/273/21
z dnia 27 grudnia 2021 roku.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2028.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/272/21
z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2022 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/271/21
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie zarz─ůdzenia poboru podatków i op┼éat w drodze inkasa, okre┼Ťlenia inkasentów i wysoko┼Ťci wynagrodzenia za inkaso

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/270/21
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu p┼éatno┼Ťci i wysoko┼Ťci stawek op┼éaty targowej, zarz─ůdzenia poboru tych op┼éat w drodze inkasa oraz okre┼Ťlenia inkasentów i wysoko┼Ťci wynagrodzenia za inkaso

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/269/21
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt w o┼Ťrodkach wsparcia, w tym w Klubie Seniora+

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/268/21
z dnia 27 grudnia 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XLI/267/21
z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/266/21
z dnia 29 listopada 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych z mieszka┼äcami wsi Stefanowo, Oszczywilk, Morzyce, Byto┼ä, Budzis┼éaw, Niegibalice dotycz─ůcych zaopiniowania zmiany rodzaju wsi Gluszyn-Kolonia (cz─Ö┼Ť─ç miejscowo┼Ťci) Stefanowo; Ignacewo (cz─Ö┼Ť─ç miejscowo┼Ťci) Oszczywilk; Morzyce OHZ (osada) Morzyce; Poto┼éowo (cz─Ö┼Ť─ç miejscowo┼Ťci) Stefanowo; Sikorowo (cz─Ö┼Ť─ç miejscowo┼Ťci) Byto┼ä; Soko┼éowo (kolonia) Budzis┼éa w; Walentynowo (cz─Ö┼Ť─ç miejscowo┼Ťci) Byto┼ä; kychlinowo (cz─Ö┼Ť─ç miejscowo┼Ťci) Niegibalice,

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/265/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/264/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci diet radnym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/263/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci i zasad przyznawania diet dla so┼étysów Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/262/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego dla cz┼éonków Ochotniczych Stra┼╝y Po┼╝arnych z terenu Gminy Byto┼ä uczestnicz─ůcych w dzia┼éaniach ratowniczych i szkoleniach po┼╝arniczych

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/261/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zarz─ůdzenia poboru podatków i op┼éat w drodze inkasa, okre┼Ťlenia inkasentów i wysoko┼Ťci wynagrodzenia za inkaso

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/260/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie przyj─Öcia Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/259/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2022

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/258/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie terminu, cz─Östotliwo┼Ťci i trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/257/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko┼Ťci op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu sk┼éadania deklaracji za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/256/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysoko┼Ťci stawki tej op┼éaty i ustalenia stawki opiaty za pojemnik oraz zwolnienia w cz─Ö┼Ťci z op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj─ůcych bioodpady stanowi─ůce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/255/21
z dnia 29 listopada 2021

w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodków transportowych na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/254/21
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu p┼éatno┼Ťci i wysoko┼Ťci stawek op┼éaty targowej, zarz─ůdzenia poboru tych op┼éat w drodze inkasa oraz okre┼Ťlenia inkasentów i wysoko┼Ťci wynagrodzenia za inkaso

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/253/21
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/252/21
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/251/21
z dnia 29 listopada 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XL/250/21
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIX/249/21
z dnia 9 listopada 2021 roku

w sprawie przyj─Öcia informacji o stanie realizacji zada┼ä o┼Ťwiatowych za rok szkolny 2020 /2021.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIX/248/21
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2021-2030

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIX/247/21
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt w o┼Ťrodkach wsparcia, w tym w Klubie Seniora+

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIX/246/21
z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXVIII/192/20 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2021

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIX/245/21
z dnia 9 listopada 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIX/244/21
z dnia 9 listopada 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVIII/243/21
z dnia 29 wrze┼Ťnia 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVIII/242/21
z dnia 29 wrze┼Ťnia 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVII/241/21
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowych warunków przyznawania i odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi opieku┼äcze i specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze, z wy┼é─ůczeniem specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó┼éowych warunków cz─Ö┼Ťciowego lub ca┼ékowitego zwolnienia od op┼éat oraz trybu ich pobierania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVII/240/21
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie okre┼Ťlenia zasad nabywania, zbywania i obci─ů┼╝ania nieruchomo┼Ťci oraz ich wydzier┼╝awiania lub wynajmowania na okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 lata lub na czas nieoznaczony

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVII/239/21
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie okre┼Ťlenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVII/238/21
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie okre┼Ťlenia wzoru wniosku o wyp┼éat─Ö dodatku energetycznego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/237/21
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie okre┼Ťlenia zasad nabywania, zbywania i obci─ů┼╝ania nieruchomo┼Ťci oraz ich wydzier┼╝awiania lub wynajmowania na okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 lata lub na czas nieoznaczony

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/236/21
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/235/21
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowych warunków przyznawania i odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi opieku┼äcze i specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze, z wy┼é─ůczeniem specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó┼éowych warunków cz─Ö┼Ťciowego lub ca┼ékowitego zwolnienie od op┼éat oraz trybu ich pobierania.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/234/21
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXVIII/192/20 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2021

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/233/21
z dnia 26 lipca 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/232/21
z dnia 26 lipca 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/231/21
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spó┼éek wodnych z bud┼╝etu Gminy Byto┼ä, trybu post─Öpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXV/230/21
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä absolutorium za 2020 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXV/229/21
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bytoń za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2020 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXV/228/21
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä wotum zaufania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXV/227/21
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXV/226/21
z dnia 28 czerwca 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXV/225/21
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/224/21
z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie przyj─Öcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020", za rok 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/223/21
z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie przyj─Öcia sprawozdania z realizacji „Programu wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz z podmiotami; o których mowa w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/222/21
z dnia 2 czerwca 2021 roku

w sprawie przyj─Öcia Oceny Zasobów Pomocy Spo┼éecznej Gminy Byto┼ä za 2020 r.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/221/21
z dnia 2 czerwca 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/220/21
z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych w przedmiocie tre┼Ťci Projektu Strategii Rozwoju Gminy Byto┼ä na lata 2021-2030

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/219/21
z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXVIII/192/20 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2021

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/218/21
z dnia 2 czerwca 2021 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj─ůcych azbest na terenie Gminy Byto┼ä na lata 2013-2032"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/217/21
z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowych warunków przyznawania i odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi opieku┼äcze i specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze, z wy┼é─ůczeniem specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegó┼éowych warunków cz─Ö┼Ťciowego lub ca┼ékowitego zwolnienia od op┼éat, jak równie┼╝ trybu ich pobierania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/216/21
z dnia 2 czerwca 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/215/21
z dnia 2 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/214/21
z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie wyra┼╝enia zgody na sprzeda┼╝ nieruchomo┼Ťci zabudowanej

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/213/21
z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie przyj─Öcia „Programu Ochrony ┼Ürodowiska dla Gminy Byto┼ä na lata 2021-2024 z perspektyw─ů do roku 2028"


Za┼é─ůcznik do uchwa┼éy

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/212/21
z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na całym obszarze rewitalizacji Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/211/21
z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021 -2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/210/21
z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/209/21
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie niewyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie Gminy Byto┼ä ┼Ťrodków stanowi─ůcych fundusz so┼éecki w 2022 roku

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/208/21
z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö Nr XXIV/157/20 Rady Gminy Byto┼ä w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach u┼╝yteczno┼Ťci publicznej w Gminie Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/207/21
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2021"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/206/21
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021 -2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/205/21
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXII/204/21
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Rozwijamy wiedz─Ö i umiej─Ötno┼Ťci uczniów w Gminie Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXI/203/21
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Byto┼ä na lata 2021-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXXI/202/21
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXX/201/21
z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021 -2030.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXX/200/21
z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/199/20
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie dop┼éat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków na terenie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/198/20
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021 -2030.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/197/20
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2021 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/196/20
z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö Nr XXVIII/188/20 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysoko┼Ťci stawki tej op┼éaty i ustalenia stawki op┼éaty za pojemnik oraz zwolnienia w cz─Ö┼Ťci z op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj─ůcych bioodpady stanowi─ůce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/195/20
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XVV94/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 25 listopada 2019 rw sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/194/20
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2033.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXIX/193/20
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/192/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2021

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/191/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie przyj─Öcia Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2021

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/190/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do wykonywania dzia┼éalno┼Ťci w zakresie us┼éug telekomunikacyjnych

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/189/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko┼Ťci op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu sk┼éadania deklaracji za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/188/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysoko┼Ťci stawki tej op┼éaty i ustalenia stawki op┼éaty za pojemnik oraz zwolnienia w cz─Ö┼Ťci z op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj─ůcych bioodpady stanowi─ůce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/187/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodków transportowych na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/186/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/185/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/184/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y drewna uzyskanej przez nadle┼Ťnictwa za pierwsze trzy kwarta┼éy 2020 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku le┼Ťnego na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/183/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2033.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/182/20
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXVII/181/20
z dnia 28 pa┼║dziernika 2020 r.

w sprawie dop┼éat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków na terenie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXVII/180/20
z dnia 28 pa┼║dziernika 2020 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XVI/94/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXVII/179/20
z dnia 28 pa┼║dziernika 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2033.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXVII/178/20
z dnia 28 pa┼║dziernika 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXVI/177/20
z dnia 22 wrze┼Ťnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na pokrycie cz─Ö┼Ťci wydatków zwi─ůzanych z realizacj─ů zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2828C Morzyce - G┼éuszyn"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXVI/176/20
z dnia 22 wrze┼Ťnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XVI/94/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXVI/175/20
z dnia 22 wrze┼Ťnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2033.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXVI/174/20
z dnia 22 wrze┼Ťnia 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXV/173/20
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pn. „Wzrost dost─Öpno┼Ťci us┼éug opieku┼äczych na terenie Gminy Byto┼ä — edycja II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXV/172/20
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2020 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj─ůcych azbest na terenie Gminy Byto┼ä na lata 2013-2032"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXV/171/20
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej")

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXV/170/20
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2020 r.

w sprawie z┼éo┼╝onej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXV/169/20
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia┼éanie Wójta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXV/168/20
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2033.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXV/167/20
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXV/166/20
z dnia 8 wrze┼Ťnia 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pn. „Aktywne w┼é─ůczenie spo┼éeczne w Gminie Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/165/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/164/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/163/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia do opracowania „Projektu za┼éo┼╝e┼ä do Planu zaopatrzenia w ciep┼éo, energi─Ö elektryczn─ů i paliwa gazowe dla Gminy Byto┼ä na lata 2021-2035"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/162/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia do opracowania „Programu Ochrony ┼Ürodowiska dla Gminy Byto┼ä na lata 2021-2027" z perspektyw─ů do 2030 r. wraz z Prognoz─ů Oddzia┼éywania na ┼Ürodowisko Programu Ochrony ┼Ürodowiska dla Gminy Byto┼ä na lata 2021-2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/161/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byto┼ä" wraz z "Inwentaryzacj─ů emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku" oraz SOO┼Ü dla PGN

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/160/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byto┼ä na lata 2021-2030

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/159/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie uczestnictwa Gminy Byto┼ä w pierwszej ┼Ťcie┼╝ce wsparcia projektu pt. „Wdra┼╝anie standardów obs┼éugi inwestora w samorz─ůdach województwa kujawsko - pomorskiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji"; Dzia┼éanie 2.18 „Wysokiej jako┼Ťci us┼éugi administracyjne", wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/158/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji przedsi─Öwzi─Öcia pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodz─ůcych z dzia┼éalno┼Ťci rolniczej z terenu gminy Byto┼ä", w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsi─Öwzi─Ö─ç ze ┼Ťrodków NFO┼ÜiGW

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/157/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach u┼╝yteczno┼Ťci publicznej w Gminie Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 — 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/156/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Budowa o┼Ťwietlenia boiska przy szkole w Morzycach" w ramach Kujawsko - Pomorskiej Ma┼éej Infrastruktury Sportowej oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/155/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu polegaj─ůcego na budowie publicznych hotspotów na terenie Gminy Byto┼ä pn. „Publiczny internet dla ka┼╝dego w Gminie Byto┼ä", Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa O┼Ť I Powszechny dost─Öp do szybkiego internetu, Dzia┼éanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych ró┼╝nic w mo┼╝liwo┼Ťci dost─Öpu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowo┼Ťciach, w ramach konkursu POPC.01.01.00-1P.01-00-006/19

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/154/20
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji II edycji programu "Zdalna szko┼éa+", Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, O┼Ť I Powszechny dost─Öp do szybkiego internetu Dzia┼éanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych ró┼╝nic w mo┼╝liwo┼Ťci dost─Öpu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowo┼Ťciach, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/153/20
z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2033.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/152/20
z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/151/20
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä absolutorium za 2019 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/150/20
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2020 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/149/20
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä wotum zaufania.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/148/20
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Przebudowa oczyszczalni ┼Ťcieków w Morzycach i uj─Öcia wody w Bytoniu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/147/20
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Adaptacja poddasza ┼Ťwietlicy wiejskiej w Stró┼╝ewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/146/20
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Termomodernizacja budynku u┼╝yteczno┼Ťci publicznej w Stró┼╝ewie dz. nr 39/2 obr─Öb Stró┼╝ewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 — 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/145/20
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwa┼éy Nr IX/50/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Termomodernizacja budynku Szko┼éy w Witowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/144/20
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia┼éanie Wójta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/143/20
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie przyj─Öcia Strategii Rozwi─ůzywania Problemów Spo┼éecznych w Gminie Byto┼ä na lata 2020-2029

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/142/20
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany za┼é─ůcznika nr 1 do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020" wraz z „Prognoz─ů Oddzia┼éywania na ┼Ürodowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/141/20
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XVI/94/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/140/20
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2033.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXIII/139/20
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXII/138/20
z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie zmiany za┼é─ůcznika nr 1 do uchwa┼éy Nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 11 pa┼║dziernika 2017 r. w sprawie przyj─Öcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXII/137/20
z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie przyj─Öcia sprawozdania z realizacji „Programu wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXII/136/20
z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie przyj─Öcia Oceny Zasobów Pomocy Spo┼éecznej Gminy Byto┼ä za 2019 r.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXII/135/20
z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie trybu i sposobu powo┼éywania i odwo┼éywania cz┼éonków Gminnego Zespo┼éu Interdyscyplinarnego w Bytoniu oraz szczegó┼éowych warunków jego funkcjonowania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXII/134/20
z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2032.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXII/133/20
z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXI/132/20
z dnia 16 marca 2020 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö Nr XIX/ 114/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dzieci─Öcego „Nasz Maluszek" w Morzycach, dla którego organem prowadz─ůcym jest Gmina Byto┼ä oraz nadania mu statutu

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXI/131/20
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany za┼é─ůcznika Nr 1 do uchwa┼éy Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 11 pa┼║dziernika 2017 r. w sprawie przyj─Öcia „Strategii Rozwoju Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXI/130/20
Z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Bytoń na lata 2020-2025

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXI/129/20
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie trybu i sposobu powo┼éywania i odwo┼éywania cz┼éonków Gminnego Zespo┼éu Interdyscyplinarnego w Bytoniu oraz szczegó┼éowych warunków jego funkcjonowania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXI/128/20
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwa┼éy Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro G┼éuszy┼äskie

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXI/127/20
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie niewyodr─Öbnienia w bud┼╝ecie Gminy Byto┼ä ┼Ťrodków stanowi─ůcych fundusz so┼éecki w 2021 roku

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XXI/126/20
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XX/125/20
z dnia 21 lutego 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2032.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XX/124/20
z dnia 21 lutego 2020 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XX/123/20
z dnia 21 lutego 2020 roku

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2020"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XX/122/20
z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych w przedmiocie zmian w tre┼Ťci Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XX/121/20
z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych w przedmiocie zmian w tre┼Ťci Strategii Rozwoju Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XX/120/20
z dnia 21 lutego 2020

w sprawie regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XX/119/20
z dnia 21 lutego 2020 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö Nr XIX/114/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dzieci─Öcego „Nasz Maluszek" w Morzycach, dla którego organem prowadz─ůcym jest Gmina Byto┼ä oraz nadania mu statutu

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIX/118/19
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci diet dla Radnych Rady Gminy Byto┼ä oraz nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zwrotu kosztów podró┼╝y s┼éu┼╝bowych.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIX/117/19
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta┼éych komisji Rady Gminy Byto┼ä na 2020 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIX/116/19
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bytoń na 2020 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIX/115/19
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uzgodnienia projektu uchwa┼éy Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Gluszy┼äskie

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIX/114/19
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie utworzenia Klubu Dzieci─Öcego „Nasz Maluszek" w Marzycach, dla którego organem prowadz─ůcym jest Gmina Byto┼ä oraz nadania mu statutu

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIX/113/19
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVIII/112/19
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytofi na lata 2020 -2030.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVIII/111/19
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2020 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVIII/110/19
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVIII/109/19
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/108/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/107/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/106/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegó┼éowych warunków przyznawania i odp┼éatno┼Ťci za us┼éugi opieku┼äcze i specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze z wy┼é─ůczeniem specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó┼éowych warunków cz─Ö┼Ťciowego lub ca┼ékowitego zwolnienia z op┼éat , jak równie┼╝ trybu ich pobierania.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/105/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na terenie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/104/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowego sposobu i zakresu ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci na terenie gminy Byto┼ä i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon─ů przez w┼éa┼Ťciciela nieruchomo┼Ťci op┼éat─Ö za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/103/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko┼Ťci op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu sk┼éadania deklaracji za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/102/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie terminu, cz─Östotliwo┼Ťci i trybu uiszczania op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/101/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko┼Ťci stawki tej op┼éaty i ustalenia stawki op┼éaty za pojemnik oraz zwolnienia w cz─Ö┼Ťci z op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj─ůcych bioodpady stanowi─ůce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVII/100/19
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/99/19
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/98/19
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/97/19
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek op┼éat za zaj─Öcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Byto┼ä na cele niezwi─ůzane z potrzebami zarz─ůdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/96/19
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zako┼äczenia dzia┼éalno┼Ťci Publicznego Gimnazjum w Witowie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/95/19
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przyj─Öcia Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/94/19
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2020.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/93/19
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie: okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodków transportowych na obszarze gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/92/19
z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/91/19
z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci na obszarze Gminy Byto┼ä.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/90/19
z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y drewna uzyskanej przez nadle┼Ťnictwa za pierwsze trzy kwarta┼éy 2019 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku le┼Ťnego oraz na obszarze Gminy Byto┼ä .

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XVI/89/19
z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/88/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych projektu Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/87/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Byto┼ä na 2020 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/86/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 roku

w sprawie przyj─Öcia informacji o stanie realizacji zada┼ä o┼Ťwiatowych za rok szkolny 2018 /2019.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/85/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwa┼éy Nr XIV/77/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 30 wrze┼Ťnia 2019 roku w sprawie przyj─Öcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/84/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr VIII/45/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Kursy edukacyjne - stworzenie mo┼╝liwo┼Ťci zdobycia kwalifikacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/83/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr II/ 13 /18 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/83/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/81/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 r.

w sprawie zmiany za┼é─ůcznika Nr 1 do uchwa┼éy Nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 11 pa┼║dziernika 2017 r. roku w sprawie przyj─Öcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XV/80/19
z dnia 29 pa┼║dziernika 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na pokrycie cz─Ö┼Ťci wydatków zwi─ůzanych z realizacj─ů zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2825C Witowo-Powa┼ékowice wraz z odwodnieniem"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIV/79/19
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XIII/74/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji zadania w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie─çmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIV/78/19
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo┼éecznych w przedmiocie zmian w tre┼Ťci Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Byto┼ä na lata 2015-2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIV/77/19
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwa┼éy Nr X/59/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie przyj─Öcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIV/76/19
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIV/75/19
z dnia 30 wrze┼Ťnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIII/74/19
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji zadania w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie─çmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIII/73/19
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki d┼éugoterminowej na pokrycie planowanego deficytu.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIII/72/19
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr II/13/18 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIII/71/19
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XIII/70/19
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XII/69/19
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do stowarzyszenia Zwi─ůzek Samorz─ůdów Polskich

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XII/68/19
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó┼é podstawowych prowadzonych przez Gmin─Ö Byto┼ä oraz okre┼Ťlenia granic ich obwodów od dnia 1 wrze┼Ťnia 2019 r.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XII/67/19
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XII/66/19
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XI/65/19
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr 11/ 13 /18 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XI/64/19
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytofi na lata 2019 -2027

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr XI/63/19
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/62/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä absolutorium za 2018 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/61/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bytoń za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2018 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/60/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Byto┼ä wotum zaufania.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/59/19
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie przyj─Öcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/58/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/46/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Morzycach i w Witowie

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/57/19
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr 11/ 13 /18 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/56/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/55/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr X/54/19
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt w o┼Ťrodkach wsparcia w tym Klubie Senior+

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/53/19
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za uczestnictwo w zaj─Öciach organizowanych w Klubie Senior+ w Stró┼╝ewie oraz szczegó┼éowych warunków cz─Ö┼Ťciowego lub ca┼ékowitego zwolnienia z op┼éat jak równie┼╝ trybu ich pobierania

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/52/19
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki d┼éugoterminowej na pokrycie planowanego deficytu.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/51/19
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/50/19
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „Termomodernizacja budynku Szko┼éy w Witowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wk┼éadu w┼éasnego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/49/19
z dnia 29 kwietnia 2019 r,

w sprawie powo┼éania sk┼éadu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Bytoniu.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/48/19
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwa┼éy NR VIII/37/19 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2019".

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/47/19
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj─ůcych azbest na terenie Gminy Byto┼ä na lata 2013-2032".

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IX/46/19
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Morzycach i w Witowie oraz nadania statutu.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/45/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Kursy edukacyjne - stworzenie mo┼╝liwo┼Ťci zdobycia kwalifikacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/44/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Nasz Maluszek" - zapewnienie opieki dla najm┼éodszych mieszka┼äców Gminy Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/43/19
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/42/19
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/41/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr 11/ 13 /18 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/40/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie okre┼Ťlenia szczegó┼éowych wymogów Raportu o stanie Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/39/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia statutów so┼éectw Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/38/19
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie niewyra┼╝enia zgody na wyodr─Öbnienie w bud┼╝ecie Gminy Byto┼ä ┼Ťrodków stanowi─ůcych fundusz so┼éecki w 2020 roku

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VIII/37/19
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz─Ötami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno┼Ťci zwierz─ůt na terenie gminy Byto┼ä w roku 2019"

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/36/19
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszka┼äcami Gminy Byto┼ä w przedmiocie projektów statutów so┼éectw

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/35/19
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szko┼éy Podstawowej w Gminie Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/34/19
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu „Wzrost dost─Öpno┼Ťci us┼éug opieku┼äczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie gminy Byto┼ä" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 — 2020

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/33/19
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie przyj─Öcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr VI/32/19
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/31/19
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta┼éych komisji Rady Gminy Byto┼ä na 2019 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/30/19
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bytoń na 2019 rok

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/29/19
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegó┼éowych zasad ponoszenia odp┼éatno┼Ťci za pobyt w o┼Ťrodkach wsparcia udzielaj─ůcych schronienia osobom bezdomnym

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/28/19
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2024.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr V/27/19
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IV/26/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniaj─ůca uchwa┼é─Ö w sprawie ustalenia wysoko┼Ťci stawek op┼éat za zaj─Öcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Byto┼ä na cele niezwi─ůzane z potrzebami zarz─ůdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr IV/25/18
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przyj─Öcia informacji o stanie realizacji zada┼ä o┼Ťwiatowych za rok szkolny 2017/2018.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/24/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie okre┼Ťlenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posi┼éku albo ┼Ťwiadczenia rzeczowego w postaci produktów ┼╝ywno┼Ťciowych dla osób obj─Ötych wieloletnim rz─ůdowym programem „Posi┼éek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/23/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie podwy┼╝szenia kryterium dochodowego uprawniaj─ůcego do przyznania zasi┼éku celowego na zakup posi┼éku lub ┼╝ywno┼Ťci dla osób obj─Ötych wieloletnim rz─ůdowym programem „Posi┼éek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/22/18
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018 -2024.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/21/18
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/20/18
dnia 18 grudnia 2018 roku

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2024.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr III/19/18
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2019 rok.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/18/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018 -2024.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/17/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pod nazw─ů „M┼éodzie┼╝owa Przysta┼ä" ze ┼Ťrodków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO┼üECZNEGO w ramach ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPO┼üECZNO┼Ü─ć.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/16/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy w sprawie wyboru metody ustalenia op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko┼Ťci stawki tej op┼éaty i ustalenia stawki op┼éaty za pojemnik

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/15/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwa┼éy w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko┼Ťci op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu sk┼éadania deklaracji za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/14/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przyj─Öcia Rocznego Programu Wspó┼épracy Gminy Byto┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi na rok 2019

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/13/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przyj─Öcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia┼éania Narkomanii na rok 2019.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/12/18
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie: okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodków transportowych na obszarze gminy Byto┼ä.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/11/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/10/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci oraz okre┼Ťlenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/9/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y drewna uzyskanej przez nadle┼Ťnictwa za pierwsze trzy kwarta┼éy 2018 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku le┼Ťnego oraz okre┼Ťlenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä .

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/8/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczenia podatku rolnego oraz okre┼Ťlenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
UCHWAŁA Nr II/7/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: zmian w bud┼╝ecie.

Wi─Öcej »
UCHWAŁA NR I/6/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/5/18
z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Bytoń na okres kadencji 2018 -2023

Wi─Öcej »
Uchwała Nr 1/4/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powo┼éania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/3/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
Uchwała Nr 1/2/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/1/18
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 10107693