logo
URZĄD GMINY BYTOŃ
Sygnalista - zgłoszenie naruszenia

Sygnalista - zgłoszenie naruszenia

 


Sygnalista - zgłoszenie naruszenia


Wa┼╝ne definicje: • Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 pa┼║dziernika 2019 r. w sprawie ochrony osób zg┼éaszaj─ůcych przypadki naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17)

 • Urz─ůd Gminy – Urz─ůd Gminy w Bytoniu z siedzib─ů w 88- 231 Byto┼ä 72,

 • „naruszenia” oznaczaj─ů dzia┼éania lub zaniechania, które: 1. s─ů niezgodne z prawem i dotycz─ů aktów Unii i dziedzin obj─Ötych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 Dyrektywy; lub

 2. s─ů sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach obj─Ötych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 Dyrektywy; • „informacje na temat narusze┼ä” oznaczaj─ů informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotycz─ůce zaistnia┼éych lub potencjalnych narusze┼ä, do których dosz┼éo lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zg┼éaszaj─ůca pracuje lub pracowa┼éa, lub w innej organizacji, z któr─ů osoba dokonuj─ůca zg┼éoszenia utrzymuje lub utrzymywa┼éa kontakt w kontek┼Ťcie wykonywanej pracy, lub dotycz─ůce prób ukrycia takich narusze┼ä;

 • „zg┼éoszenie” lub „zg┼éasza─ç” oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat narusze┼ä;

 • „zg┼éoszenie wewn─Ötrzne” oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat narusze┼ä w obr─Öbie podmiotu prywatnego w sektorze prywatnym lub publicznym;

 • „zg┼éoszenie zewn─Ötrzne” oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat narusze┼ä w┼éa┼Ťciwym organom;

 • „ujawnienie publiczne” lub „ujawnia─ç publicznie” oznacza podanie do wiadomo┼Ťci publicznej informacji na temat narusze┼ä;

 • „osoba dokonuj─ůca zg┼éoszenia” – „Sygnalista” oznacza osob─Ö fizyczn─ů, która zg┼éasza lub ujawnia publicznie informacje na temat narusze┼ä uzyskane w kontek┼Ťcie zwi─ůzanym z wykonywan─ů przez ni─ů prac─ů;

 • „osoba pomagaj─ůca w dokonaniu zg┼éoszenia” oznacza osob─Ö fizyczn─ů, która pomaga osobie dokonuj─ůcej zg┼éoszenia w tej czynno┼Ťci w kontek┼Ťcie zwi─ůzanym z prac─ů i której pomoc nie powinna zosta─ç ujawniona;

 • „kontekst zwi─ůzany z prac─ů” oznacza obecne lub przysz┼ée dzia┼éania zwi─ůzane z prac─ů w sektorze publicznym lub prywatnym, w ramach których – niezale┼╝nie od charakteru tych dzia┼éa┼ä – osoby uzyskuj─ů informacje na temat narusze┼ä i mog┼éyby do┼Ťwiadczy─ç dzia┼éa┼ä odwetowych w przypadku zg┼éoszenia takich informacji;

 • „osoba, której dotyczy zg┼éoszenie” oznacza osob─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů, która jest wskazana w zg┼éoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopu┼Ťci┼éa si─Ö naruszenia lub z któr─ů osoba ta jest powi─ůzana;

 • „dzia┼éania odwetowe” oznaczaj─ů bezpo┼Ťrednie lub po┼Ťrednie dzia┼éanie lub zaniechanie maj─ůce miejsce w kontek┼Ťcie zwi─ůzanym z prac─ů, które jest spowodowane zg┼éoszeniem wewn─Ötrznym lub zewn─Ötrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrz─ůdza lub mo┼╝e wyrz─ůdzi─ç nieuzasadnion─ů szkod─Ö dla osoby dokonuj─ůcej zg┼éoszenia;

 • „dzia┼éania nast─Öpcze” oznaczaj─ů dzia┼éania podj─Öte przez odbiorc─Ö zg┼éoszenia lub w┼éa┼Ťciwy organ w celu oceny prawdziwo┼Ťci zarzutów zawartych w zg┼éoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu b─Öd─ůcemu przedmiotem zg┼éoszenia, w tym poprzez takie dzia┼éania, jak dochodzenie wewn─Ötrzne, post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce, wniesienie oskar┼╝enia, dzia┼éania podejmowane w celu odzyskania ┼Ťrodków lub zamkni─Öcie procedury;

 • „informacje zwrotne” oznaczaj─ů przekazanie osobie dokonuj─ůcej zg┼éoszenia informacji na temat planowanych lub podj─Ötych dzia┼éa┼ä nast─Öpczych i na temat powodów tych dzia┼éa┼ä nast─Öpczych;

 • „w┼éa┼Ťciwy organ” oznacza organ krajowy wyznaczony do przyjmowania zg┼éosze┼ä zgodnie z rozdzia┼éem III Dyrektywy i przekazywania informacji zwrotnych osobie dokonuj─ůcej zg┼éoszenia lub wyznaczony do wykonywania obowi─ůzków przewidzianych w niniejszej dyrektywie, w szczególno┼Ťci w odniesieniu do dzia┼éa┼ä nast─Öpczych.

 • Inspektor ds. narusze┼ä - IOD (Inspektor Ochrony Danych) w Urz─Ödzie Gminy odpowiedzialny za realizacj─Ö Procedury,


Ochrona zg┼éaszaj─ůcego 1. Urz─ůd Gminy Byto┼ä gwarantuje poufno┼Ť─ç zg┼éoszenia oraz danych w nim zawartych, a tak┼╝e anonimowo┼Ť─ç Sygnalisty, który prze┼Ťle zg┼éoszenie, równie┼╝ w sytuacji, gdy oka┼╝e si─Ö ono bezzasadne.

 2. Jakiekolwiek odst─Öpstwa od ww. zasad mo┼╝liwe s─ů wy┼é─ůczne na wyra┼║ne ┼╝yczenie Sygnalisty.

 3. Nie b─Öd─ů tolerowane ┼╝adnego rodzaju gro┼║by, dzia┼éania odwetowe, sankcje lub zachowania dyskryminuj─ůce wobec Sygnalisty.

 4. Urz─ůd Gminy Byto┼ä zastrzega sobie prawo podj─Öcia odpowiednich dzia┼éa┼ä w stosunku do wszystkich osób, które zastosuj─ů lub zagro┼╝─ů, ┼╝e zastosuj─ů dzia┼éania odwetowe wobec Sygnalistów.


Jak dokonać zgłoszenia 1. Osoby, które posi─ůd─ů wiedz─Ö o informacji na temat narusze┼ä wyst─Öpuj─ůcych przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zada┼ä na rzecz Urz─Ödu Gminy Byto┼ä, w jej imieniu lub w jej interesie, powinny bezzw┼éocznie dokona─ç zg┼éoszenia wskazuj─ůc na fakty, zdarzenia i okoliczno┼Ťci im wiadome. Osoby te powinny dzia┼éa─ç w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.

 2. Zg┼éoszenia dokonywane s─ů w sposób anonimowy. Zg┼éoszenie powinno by─ç udokumentowane i szczegó┼éowo opisane w celu umo┼╝liwienia zbadania zasadno┼Ťci zg┼éoszonych faktów tak┼╝e w sytuacji braku mo┼╝liwo┼Ťci dalszego kontaktu z Sygnalist─ů.

 3. Osob─ů w┼éa┼Ťciw─ů do otrzymywania i analizowania zg┼éosze┼ä jest Inspektor ds. narusze┼ä. Urz─ůd Gminy Byto┼ä zapewnia dost─Öpno┼Ť─ç i identyfikowalno┼Ť─ç Inspektora ds. narusze┼ä w strukturach Urz─Ödu Gminy.

 4. Urz─ůd Gminy zapewnia nast─Öpuj─ůce kana┼éy zg┼éoszenia informacji na temat narusze┼ä:

 5. w formie e-maila, na adres poczty elektronicznej: uczciwyurzad@ug.byton.pl lub sygnalista@ug.byton.pl;

 6. w formie listu sporz─ůdzonego na papierze, na zwyk┼éy adres pocztowy: Urz─ůd Gminy Byto┼ä, 88-231 Byto┼ä 72, skierowanego do Inspektora ds. narusze┼ä lub;

 7. za po┼Ťrednictwem linii telefonicznej pod nr 542851317 lub;

 8. osobi┼Ťcie poprzez spotkanie z Inspektorem ds. narusze┼ä;

 9. poprzez umieszczenie zg┼éoszenia w formie papierowej w urnie znajduj─ůcej si─Ö w ┼éatwo dost─Öpnym miejscu zapewniaj─ůcym poufno┼Ť─ç.

 10. Powy┼╝sze kana┼éy zg┼éosze┼ä dost─Öpne s─ů równie┼╝ dla Kontrahentów, Partnerów biznesowych oraz wykonuj─ůcy jakiekolwiek czynno┼Ťci w imieniu lub na rzecz Urz─Ödu Gminy.

 11. Inspektor ds. narusze┼ä prze┼Ťle z adresu poczty elektronicznej uczciwyurzad@ug.byton.pl lub sygnalista@ug.byton.pl w ci─ůgu tygodnia od otrzymania zg┼éoszenia informacj─Ö o rozpatrywaniu sprawy, o ile Sygnalista pozostawi┼é dane kontaktowe. Przyjmuje si─Ö, ┼╝e podczas sprawdzania zasadno┼Ťci otrzymanego zg┼éoszenia, Inspektor ds. narusze┼ä mo┼╝e nawi─ůza─ç kontakt z osob─ů przekazuj─ůc─ů zg┼éoszenie w celu uzyskania dalszych niezb─Ödnych informacji.

 12. Szczególnie istotne jest, aby zg┼éoszenie zawiera┼éo nast─Öpuj─ůce elementy, je┼Ťli s─ů one znane Sygnali┼Ťcie:

  1. szczegó┼éowy opis zaistnia┼éych faktów;

  2. dat─Ö i miejsce, w którym nast─ůpi┼éo zdarzenie;

  3. dane osobowe i rol─Ö osób zaanga┼╝owanych lub elementy, które mog─ů umo┼╝liwi─ç ich identyfikacj─Ö;

  4. odniesienie do ewentualnych dokumentów, które mog─ů potwierdzi─ç zasadno┼Ť─ç zg┼éoszonych faktów. 13. Je┼╝eli Sygnalista dobrowolnie podaje dane osobowe s─ů one przetwarzane zgodnie z obowi─ůzuj─ůc─ů w Urz─Ödzie Gminy Byto┼ä polityk─ů ochrony danych osobowych.

 14. Dane osób wskazanych w zg┼éoszeniach b─Öd─ů przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych ┼é─ůcz─ůcych te osoby z Urz─Ödem Gminy, tj. w szczególno┼Ťci w celu oceny czy zachodz─ů podstawy rozwi─ůzania umowy lub zastosowania innych sankcji w┼éa┼Ťciwych dla danego stosunku prawnego.

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 10101964