powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
OGŁOSZENIA
Aktualności

Kondolencje

Więcej »
KOMUNIKAT

Więcej »
Wielkanoc 2024

Więcej »
Kondolencje

Więcej »
KOLEJNA PRZEBUDOWANA DROGA

KOLEJNA PRZEBUDOWANA DROGA


 


W 2023 roku Gmina Bytoń przy współudziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowała zadanie pn.: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw, do długości 0,350 km, w obrębie geodezyjnym: Dąbrówka cz. dz. nr 144”.


W ramach zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa drogi gminnej nr 180568C Dąbrówka od km 0+999 do km 1+349” została przebudowany odcinek drogi o długości 0,350 km. Zakres prac obejmował w szczególności wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej i ścieralnej oraz oznakowania. Ogólna wartość zadania wyniosła 227 669,47 zł z czego dofinansowanie w ramach FOGR stanowi kwotę 113 834,74zł. Przy zmodernizowanym odcinku drogi gminnej została zamontowana tablica pamiątkowa.


 


Więcej »
Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

Więcej »
Ankieta
dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Ankieta
dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach


 


 1.jpg (130 KB)


 


 


Szanowni Państwo,


Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Bytoń kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.


Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Gminy Bytoń w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. dane zawarte
w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.


Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe i składają ją właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystający ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 


Wypełnioną ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Bytoń, Bytoń 72, 88-231 Bytoń, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inwestycje@ugbyton.pldo dnia 29 lutego 2024 roku


 


Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 54 285-13-17 wew. 28


Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku Urzędu Gminy w Bytoniu,  pokój nr 8


Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Bytoń


 

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Życzenia

Więcej »
Lista kandydatów
na przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.
Więcej »
INFORMACJA

 


Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych
Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!


Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 


W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bytoń.


Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.


Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.


W związku z powyższym Urząd Gminy Bytoń  w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę.


Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).


Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Więcej »
OGŁOSZENIE
INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADZIEJOWIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie informuje o szkoleniu dla hodowców zwierząt w zakresie uboju zwierząt na użytek własny oraz postępowania ze zwierzętami przy uboju z konieczności. Szkolenie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów o godzinie 900. Osoby chętne proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 54-2853510. Przed szkoleniem prosimy o dokonanie opłaty w Kasie Urzędu Miasta Radziejów na I piętrze w wysokości 17 zł za zaświadczenie.

Więcej »
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I
z dnia 15 listopada 2023 r.

o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytoń

Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaję do wiadomości publicznej liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kadencji 2024-2029 ustaloną, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy I, Zarządzeniem Nr 326/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.

Więcej »
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), podaję do wiadomości publicznej informację, że po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi we Włocławku I i II, Zarządzeniem Nr 327/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. ustaliłem, odrębnie dla każdej rady gminy oraz rady powiatu, liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II.

Więcej »
...

Więcej »
INFORMACJA

Informujemy, że 02 listopada 2023 r. (czwartek)


Urząd Gminy w Bytoniu,


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


i WCKiBP


będą nieczynne.

Więcej »
Segregacja dobra rzecz


Więcej »
Bonus frekwencyjny

Więcej »
Bitwa o remizy

 


"Bitwa o remizy" - rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej 

Więcej »
Remont świetlicy wiejskiej

 


„Remont  świetlicy wiejskiej” 


Ochotnicza Straż Pożarna w Bytoniu  zakończyła realizację projektu pn.: „Remont  świetlicy wiejskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach poddziałania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.W ramach  zadania inwestycyjnego zostało wykonane min. wymiana pokrycia dachowego, malowanie elewacji, roboty elektryczne oraz sanitarne. Wyremontowane świetlica jest wizytówką gminy a jej obecny wygląd cieszy mieszkańców. Świetlica wiejska otrzymała również nowe źródło ogrzewania tj. piec na ekogroszek wraz z nowoczesnymi nawiewami powietrza. Całość inwestycji stanowiła kwotę 346 192,24zł z czego dofinansowanie wyniosło: 328 882,62zł.


 
Więcej »
Nieodpłatna pomoc prawna w Bytoniu

Więcej »
Wielki Piknik Rodzinny - Plaża Głuszyn

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń informuje

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne.


Wójt Gminy Bytoń informuje, że trwa zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


Poniżej publikujemy dokumenty Krajowego Biura Wyborczego dotyczące zgłaszania kandydatów.


 - Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 15 września 2023 r. trwa zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Do przedłożenia zgłoszenia uprawnieni są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (wzór zgłoszenia określa Uchwała nr 50/2023 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r. - w załączeniu) oraz samodzielnie każdy Wyborca, który stale zamieszkuje na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (wzór w załączeniu). - 
Wyborcy zgłaszający samodzielnie swoje kandydatury mogą zostać powołani na członka komisji tylko w przypadku braku wystarczających zgłoszeń dokonanych przez komitety wyborcze.


 
Weryfikacji komitetów wyborczych uprawnionych do dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać na podstawie wykazu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych w Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonego i na bieżąco aktualizowanego na stronie internetowej 
kbw.gov.pl.


 


 

Więcej »
Informacja

Więcej »
UWAGA ROLNICY

Więcej »
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADZIEJOWIE

Więcej »
Informacja
w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowna Państwo,


W dniu 1 lipca 2023 r. wejście w życie ustawy o pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.


Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy: 1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,

 2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.


Przy ustalaniu funkcji pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do czasu, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów prawnych przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


W związku z powyższym Wójt Gminy Bytoń,  na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych Urząd Gminy będzie kontrolował zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa.


W przypadku, gdy takie dokumenty nie przyczyniają się do powstania w archiwum UG, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może spowodować twoje wystąpienie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi przyczynami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób pochodzących z sołectwa w czasie, w których wnioskodawca pełnił ustalenia sołtysa.


Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1. pkt1 lit.b ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.). Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł: Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia dotyczącego wniosku o wydanie zaświadczenia.


Wnioski należy uwzględnić na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Gminy Bytoń.


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu: 798782685, a także na stronie:


https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa.

Więcej »
Godziny pracy Aptek
Aktualny wykaz aptek na terenie powiatu radziejowskiego.
Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja


Informujemy, że 9 czerwca 2023 r. (piątek)


Urząd Gminy w Bytoniu, GOPS oraz WCKiPB


będą nieczynne.


 


Za utrudnienia przepraszamy.
 

Więcej »
UWAGA

Więcej »
ROLNIKU

Więcej »
Kondolencje

Więcej »
Ogłoszenie o końcowej sprzedaży węgla przez Gminę


Ogłoszenie o końcowej sprzedaży węgla przez Gminę


 


Informujemy, że Gmina Bytoń przystąpiła do końcowej  sprzedaży węgla, zgodnie ze zmianami Ustawy  o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw(druk 3009).


Od dnia 04 maja 2023 roku do 30 czerwca każdy mieszkaniec gmin może złożyć wniosek o zakup węgla w granulacji ORZECH ( pozostało 30 700 kg) i GROSZEK (pozostało 18 680 kg)


Zniesiono limit ilościowy zakupywanego opału.


Zapraszamy do składania wniosków.
 

Więcej »
INFORMACJA

Informujemy, że 2 maja 2023 r. (wtorek) Urząd Gminy w Bytoniu będzie nieczynny.


Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »
OFERTA

OFERTA


Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do pracy w zakładzie. Oferujemy pracę w wymiarze 0,55 etatu na takich stanowiskach pracy jak: kucharz, pomoc kuchenna, kelner, pokojowy, recepcjonista, praczka/prasowaczka, sprzedawca, robotnik gospodarczy , sprzątacz, dozorca. Zainteresowane osoby naszą ofertą pracy prosimy o kontakt : - osobisty w siedzibie Zakładu przy ul Kościuszki 58 w Radziejowie - telefoniczny pod numerem: 54 234 04 47 kom. 516 086 401 - mail : zaz@zazradziejow.pl

Więcej »
Wielkanoc 2023

Więcej »
K O M U N I K A T

K O  M  U  N  I  K  A  T


 


 


          Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 27 marca do 14 kwietnia  2023 roku na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt w postaci zielono-brunatnych  batoników  w  kształcie  ściętego  stożka,  sporządzonych z masy mięsno-rybnej o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm , zawierających zatopione w środku plastykowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionką. Przynęty ze szczepionką będą wykładane na terenach niezabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki) będących miejscami bytowania i żerowania lisów.


 


          W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się ludność o dostosowanie się i przestrzeganie poniższych zaleceń i wskazówek: • nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt (przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy),

 • nie należy wypuszczać swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie należy wprowadzać tych zwierząt do lasów i na pola oraz nie organizować polowań z psami przez okres 3 tygodni od daty zrzucenia przynęt,

 • nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży w trakcie prowadzenia zrzutów oraz przez okres 3 tygodni od daty zakończenia zrzutów przynęt,

 • zgłaszać służbom epidemiologicznym lub medycznym („Sanepid”, Szpital Zakaźny lub najbliższa Przychodnia) wszystkie ewentualne przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką, a w przypadkach kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem,

 • zgłaszać służbom weterynaryjnym wszystkie ewentualne przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami,

 • prosi się o szczególne pouczenie o powyższych zasadach dzieci.


 


 


 


          Kujawsko-Pomorski     


                                                                                    Wojewódzki Lekarz Weterynarii


                                                                                             Wojciech Młynarek

Więcej »
ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO

zmieniające rozporządzenie nr 15/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubskodobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego zmienione rozporządzeniem nr 17/2022 z dnia 2 listopada 2022 r.

Więcej »
Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne


silny wiatr


 


Zjawisko: Silny wiatr/ 1


Stopień zagrożenia: 1


Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.


Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 14.03.2023 do godz. 24:00 dnia 14.03.2023


Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %


Uwagi: brak


 


Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 36.

Więcej »
INFORMACJA GOPS

Więcej »
Informacja

INFORMACJA


Urząd Gminy w Bytoniu informuje, że w dniu 22.02.2023r. (Środa) w związku z awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z hydroforni BYTOŃ.


W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na okres planowanej przerwy.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Więcej »
Ostrzeżenia meteorologiczne
Zjawisko: Silny wiatr

Więcej »
Przebudowa drogi w miejscowości Potołówek

Przebudowa drogi w miejscowości Potołówek


 


Przy udziale środków województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowane zostało zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstawy, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,580 km, w obrębie geodezyjnym: Budzisław cz. dz. nr 121. Województwo, realizując wspólnie z gmina to zadanie, przeznaczyło na nie środki budżetu pochodzące z tytułu wyłącznie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 104 400,00 zł. W ramach zadania zmodernizowano drogę gminną Nr 180605 C Dąbrówka-Potołówek , której nawierzchnia była całkowicie zniszczona co zdecydowanie utrudniało poruszaniu się pojazdów. W ramach inwestycji zyskano jezdnię o nawierzchni bitumicznej 3,5 m szerokości wykonanej od podstaw, zjazdy do działek oraz utwardzone pobocze. Celem poprawienia bezpieczeństwa zamontowano nowe oznakowanie oraz bariery ochronne. Przy zmodernizowanym odcinku drogi zostanie zamontowana tablica informująca o realizacji zadania przy współudziale środków województwa kujawsko-pomorskiego.


 


Więcej »
Kolejna oddana droga w gminie Bytoń

Kolejna oddana droga w gminie Bytoń


Z końcem października do użytku została oddana przebudowana droga w miejscowości Nasiłowo. Przy współudziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oddano do użytkowania 0,445km drogi gminnej. W ramach inwestycji wykonano nową podbudowę z kruszywa pokrytą nawierzchnią asfaltową, wprowadzono organizację ruchu z oznakowaniem. Inwestycje drogowe w Gminie Bytoń przyczyniają się zarówno do poprawy bezpieczeństwa jak i komfortu użytkowników przebudowanych dróg. Wartość dofinansowania jakie uzyskała Gmina stanowi kwotę 80 100,00zł zaś cała inwestycja opiewała na kwotę  259 707,50zł.


 


Więcej »
Nieodpłatna pomoc prawna w Bytoniu

Więcej »
Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na 2023 rok

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na 2023 rok


 


Wójt Gminy Bytoń uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać od dnia 7 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Bytoń, 88-231 Bytoń 72, na zakup paliwa stałego po 01 stycznia 2023 roku.


Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.


Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w terminie po 01.01.2023 r. jeżeli mieszkaniec, który w 1. okresie złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 500 kg), będzie mógł ująć w przyszłym wniosku niewykorzystane kg (czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o niewykorzystane kg). Jednak w żadnym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 3 000 kg.


Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Bytoń – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.


Do pobrania:


Wniosek

Więcej »
Życzenia

Więcej »
OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH

o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Więcej »
Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę


Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę


Informujemy, że Gmina Bytoń przystępuje do sprzedaży węgla, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do dnia 31 grudnia 2022 r.


Zapraszamy do składania wniosków.


Gmina planuje również sprzedaż węgla od 1 stycznia 2023 r.
 


WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA


z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowego


 


Więcej »
Informacja

Więcej »
Jodek potasu

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.


Przekazanie tabletek z jodkiem potasu do samorządów terytorialnych ma charakter prewencyjny, ponieważ zagrożenie skażeniem radiacyjnym jest bardzo mało prawdopodobne.


To działania prewencyjne, ponieważ w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.


Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.


Przyjęcie tabletki jest dobrowolne i należy zrobić to dopiero po sygnale od odpowiednich służb.


Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się z chwilą powstania zagrożenia, na polecenie stosownych władz.


Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom dorosłym.


Za podanie tabletek dzieciom będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie prawni.


Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Bytoń.


Informujemy, że Gmina Bytoń opracowała „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców Gminy Bytoń o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania. Zgodnie z tym planem punktami wydawania tabletek jodku potasu będą lokale, w których odbywają się wybory : • Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu

 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzisławiu

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie (m. Witowo)

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie (m. Morzyce)

 • Świetlica Wiejska w Niegibalicach


Mieszkańcy poszczególnych miejscowości powinni zgłaszać się do tych punktów zgodnie z obowiązującym podziałem, tak jak podczas wyborów.


Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz  w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu niezależnie od pory dnia czy nocy, które nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek.


Każdy odbiorca tabletek jodku potasu, niezależnie od liczby otrzymywanych tabletek, będzie miał zapewniony dostęp do broszury informacyjnej.


W/w broszura jest już dostępna na stronie internetowej Gminy Bytoń – www.ugbyton.pl
Broszura Informacyjna


Ulotka dołączona do opakowania, informacja dla pacjenta

Więcej »
Jak postępować ze styropianem

Więcej »
Zaproszenie na spotkanie LGD

Więcej »
Wniosek o dodatek węglowy


Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy? • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.

 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł


 


Wniosek o dodatek węglowyWięcej »
Piknik Rodzinny

Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja

Więcej »
Życzenia Wielkanocne

Więcej »
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADZIEJOWIE POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADZIEJOWIE
Więcej »
ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksa n d rowskiego, b rod n ickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, m ogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Więcej »
OBWIESZCZENIE

zawiadamiam że na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "NAFTEX" Spółka Jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, złożony w dniu 01.12.2021 r., uzupełniony dnia 05.01.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej pochodzących z terenu Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "NAFTEX" Spółka Jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, w tym Stacji Paliw zlokalizowanych na działce o nr ewid. 76/1, obręb 0019 Witowo Nowe, gm. Bytoń do kolektora drenażowego uchodzącego do rowu melioracyjnego, po uprzednim oczyszczeniu w osadniku wstępnym i separatorze substancji ropopochodnych.

Więcej »
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytoń na lata 2021-2035


Nr sprawy: RGK.R.6730.11.12022


Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytoń na lata 2021- 2035" w dniach od 20.01.2022 r. do 09.02.2022 r.


Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Bytoń, Bytoń 72, 88-231 Bytoń w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.ugbyton.pl/ Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.


Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy Bytoń lub w formie elektronicznej na adres: sekretarz@ugbyton.pl do dnia 09.02.2022 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 

Więcej »
INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO


Szanowni Mieszkańcy Gminy Bytoń


 


Informujemy, że do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do ustalenia prawa do tego dodatku i do wydania decyzji w przypadkach określonych w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) upoważniony został Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu.


W związku z powyższym wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu, Bytoń 72, 88-231 Bytoń, tel. kontaktowy 54 285 13 23 na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


Zasady przyznawania i wypłacania dodatku osłonowego, w tym terminy składania wniosków reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).


Tekst ustawy jak również wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bytoniu.


Więcej o dodatku osłonowym można znaleźć  TUTAJ


Dodatek osłonowy Ustawa


Dodatek Osłonowy Wniosek


Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


 


Opracował


Paweł Betkier


Sekretarz Gminy

Więcej »
Modernizacja drogi dojazdowej

Przy udziale środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowane zostało zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,424 km, w obrębie geodezyjnym: Witowo Kolonia cz. dz. nr 20/3. Województwo realizując wspólnie z Gminą zadanie, przeznaczyło na nie środki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 76 320,00 zł.


W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej w miejscowości Witowo Kolonia, łączącej gospodarstwa i grunty rolne wsi z drogą powiatową. 28 października dokonano odbioru robót, potwierdzającego wykonanie zadania. Dzięki inwestycji zyskano 424 metry jezdni o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 3,5 m. Wykonano zjazdy do gospodarstw i na pola, a także wzmocniono pobocza kruszywem. Wprowadzono stałą organizację ruchu, odcinek posiada więc odpowiednie oznakowanie.


Przy zmodernizowanym odcinku drogi została zamontowana tablica informująca o realizacji zadania przy współudziale środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Więcej »
Informacja

Więcej »
Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne Wójta Gminy Bytoń

Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja

Więcej »
Nieodplatna pomoc prawna

Więcej »

Więcej »
Granty PPGR
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Status: Trwa nabór wniosków


Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.


W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, że 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj: • Umowy o powierzenie grantu

 • Regulaminu konkursu

 • Schematu grantowego

 • Oświadczenia


Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją.


Jednocześnie, w przypadku gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne. Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany. Więcej »
Informacja

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje, że Gmina zamierza przystąpić do programu dotyczącego finansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Program będzie finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
zaprasza na piknik rodzinny wraz z promocją szczepień przeciwko COVID-19 połączony z II spotkaniem miłośników BMW

Więcej »
Nasz znak: PIW.R.39.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie przypomina o ryzyku wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie całego kraju, w związku z obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., nakazuje się:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
do których dostęp mają dzikie ptaki
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
- wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób.
Biorąc pod uwagę dużą ilość ognisk HPAI w Polsce w ostatnim czasie, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Radziejowie zwraca się z prośbą, o podjęcie skutecznych działań
o charakterze informacyjnym wśród hodowców drobiu, konieczności wzmocnienia
bioasekuracji w ich gospodarstwach.

Więcej »
CEEB - złóż deklarację

CEEB - złóż deklarację


(od 1 lipca 2021 r.)


 


1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.


 


Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…


Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Czym jest deklaracja?


To rodzaj ankiety w której podaje się: • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

 • adres e-mail (opcjonalnie).


 


Kogo dotyczy deklaracja?


Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.


Kiedy składam deklarację?


Od 1 lipca 2021 r.


Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.


Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.


Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!


Jak możemy złożyć deklarację?


W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.


W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).


Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO


e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl


Pliki do pobrania :


https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/


Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl)

Więcej »
Życzenia

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego

o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Kujawsko-Pomrskiego

Więcej »
WFOŚiGW

WFOŚiGW w Toruniu od dnia 22.03.2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy  zarejestrować konto na Portalu Beneficjenta i zalogować się.
Szczegółowe informacje w sprawie Programu: https://wfosigw.torun.pl/strona-405-pp_moja_woda.html  


tel. 56 62-12-336, 56 62-12-328, e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl


 


WFOŚiGW w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00.
tel. 56 62 12 370, 56 62 12 371,   e-mail:czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl


 

Więcej »
Życzenia Wielkanocne Wójta Gminy Bytoń

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 0050.184.2021
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Bytoń

Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytoń na okres 3 lat
Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Więcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
Zarządzenie Nr 04/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzycach i w Witowie z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Morzycach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Więcej »
KOMUNIKAT
dotyczący pomocy suszowej wypłacanej przez ARiMR

Więcej »
Voucher na zrealizowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Więcej »
ŻYCZENIA

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu/1

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
przymrozki

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
Koronawirus
Informator

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
WIZUALIZACJA
WIZUALIZACJA ADAPTACJI PODDASZA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STRÓŻEWIE

Więcej »
OGŁOSZENIE
Ankietyzacja w ramach opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bytoń na lata 2020-2029

Więcej »
Otwarty nabór partnera
w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój Usług Społecznych
Więcej »
Informacja KRUS
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Inrormacja
o mikrograntach dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych

Więcej »
KRUS
XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
Zaproszenie

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Spotkanie informacyjne pt.:
Nowe wyzwania zawodowe

Więcej »
Bezpieczniej na drodze w Potołówku

Więcej »
ŻYCZENIA

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
DRUHOWIE OSP
Gminy Bytoń

Więcej »
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU


Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Jak segregować śmieci


Więcej »
Życzenia

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent
Więcej »
Informacja prasowa ZUS
Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z Małego ZUS-u
Więcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Więcej »
Badanie projektu badawczego GOSPOSTRAT
Więcej »
INFORMACJA
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 r.

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o opadach marznących

Więcej »
WIEMY BO CHCEMY
cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

Więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie
na dzień 28.11.2019 r. dysponuje niżej wymienionymi ofertami pracy
Więcej »
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej »
Informacja KRUS
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu

Więcej »
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLUBU DZIECIĘCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Więcej »
Informacja
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
Program dotyczący finansowania usuwania folii rolniczyh

Więcej »
Informacja prasowa
Budowa strefowej przepompowni wody w m. Głuszyn oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalację do osadów ściekowych

Więcej »
Budowa strefowej przepompowni wody w m. Głuszyn

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bytoń z dnia 18 października 2019 r.

Więcej »
REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA
Zmiana rachunku bankowego

Więcej »
INFORMACJA
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Więcej »
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Przedszkole na start!
zasady równości szans w naszym życiu już od przedszkola

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Upał

Więcej »
Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury
pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytoń

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
Zaprasza mieszkańców

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym deszczu z burzami

Więcej »
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

Więcej »
Gminny pejzaż kulturalny

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
BIEGAJ Z NAMI

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 76. w Bytoniu

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ogłoszenie - Kurenda

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania do 80.000 zł na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.

Więcej »
GraduatON

Więcej »
Rekrutacja do OHP

Więcej »
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 76. w Bytoniu

Więcej »
Bezpłatna mamografia

Więcej »
UWAGA ROLNICY!

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
Ogłoszenie

Więcej »
Dyżury aptek
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/2

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
JAK FENIKS Z POPIOŁU
warsztaty z filcowania i asertywności w profilaktyce wypalenia nie tylko zawodowego

Więcej »
JAK TO JEST ZROBIONE?
międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze

Więcej »
List przezesa KRUS

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Burze

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r.

Więcej »
Informacja dla rolników i domowników
którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Więcej »
MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska

Więcej »
List Prezydenta RP

Więcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Więcej »
KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ROLNICZA
wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.

Więcej »
NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK
międzypokoleniowa integracja

Więcej »
POSTANOWIENIE NR 83/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parłamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje

Wójt Gminy Bytoń informuje, iż zgodnie z art. 2 ust.2. pkt 2 ustawy z 22.02.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 428) wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji wydanych w I terminie nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Więcej »
Ostrzeżenie
o silnym wietrze

Więcej »
ŻYCZENIE WIELKANOCNE

Więcej »
ZAPRASZAMYMIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
#NowaPiątka

Więcej »
Nie wypalaj traw!

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
Szkolenie: DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA
podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
SZANOWNI RODZICE DRODZY UCZNIOWIE NASZYCH SZKÓŁ

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
silny wiatr

Więcej »
Młodzieżowa Przystań

Więcej »
INFORMACJA KRUS
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
silny wiatr

Więcej »
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalację do osadów ściekowych

Więcej »
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie krakingu, na działce nr 113/1 w Wandynowie, gm. Bytoń

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Życzenia

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA KRUS
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 marca 2019 r.

Więcej »
ZAPROSZENIE

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Informacja
dotycząca zasad potrącania zaliczek na podatek oraz obowiązków ciążących na rolnikach w związku z zawarta umową o pomocy przy zbiorach.
Więcej »
Powiatowe spotkania z rolnikami - Powiat Radziejowski

Więcej »
Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019
dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Informacja

Więcej »
Kondolencje

Więcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Więcej »
Naszej drogiej Koleżance
Pani Jolancie Balcerak

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o marznących opadach

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Życzenia

Więcej »
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
KOŁO ŁOWIECKIE NR 67 GRZYWACZ
Wniosek o szacowanie szkód
Więcej »
INFORMACJA
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Więcej »
Gmina Bytoń w trosce o środowisko!Więcej »
Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór zrealizowana przy współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Więcej »
ARiMR
Dzień Konsultacji

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
ZUS pracuje dłużej
Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.
Więcej »
KRUS
KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj się oszukać!
Więcej »
KRUS
Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

Więcej »
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Więcej »
ZUS
Informacja prasowa

Więcej »
Zaproszenie na szkolenie

Więcej »
ĆWICZENIA RENEGADE

Więcej »
Prezent od Prezydenta RP
Andrzeja Dudy

Więcej »
UWAGA ROLNIKU!
ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZĄ TREŚCIĄ

Więcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W BYTONIU

Więcej »
Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim


Więcej »
Dystrybucja Żywności
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42
Silny wiatr

Więcej »
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Mikołaj Bogdanowicz

Więcej »
ZUS Informacja prasowa
Studencie uważaj by nie stracić renty rodzinnej
Więcej »
ZAPROSZENIE

Więcej »
OGŁOSZENIE

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH
Podziękowania Przewodniczącego Konwentu dla Wójta Gminy Bytoń

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników
Więcej »
OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39
Burze z gradem

Więcej »
Informacja Prasowa

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Działanie 3.1.
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Więcej »
Informacja

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
Zaprasza Mieszkańców

Więcej »
CZYSTE POWIETRZE

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 36
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 34
Burze z gradem

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Burze z gradem

Więcej »
Informacja prasowa
Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę
Więcej »
WKU
III turnus służby przygotowawczej

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje założenia rządowego Planu dla Wsi
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
intensywne opady deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Intensywne opady deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
KRUS INFORMACJA
Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji
Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Świadczenie
Dobry Start

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Rekrutacja na rok szkolny 2018-2019

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2
Burze z gradem

Więcej »
Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

Więcej »
Ogłoszenie

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń informuje

Więcej »
KOMUNIKAT

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Otwarty nabór
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Więcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
Informacja

Więcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub u

Więcej »
Informacja

Więcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w terenu Gminy Bytoń

Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Życzenia
z okazji Dnia Matki

Więcej »
Komunikat w sprawie RODO
Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Dzień Samorządu Terytorialnego

Więcej »
ZAPROSZENIE
na Dzień Dziecka

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18
Zjawisko: burze z gradem

Więcej »
Otwarty nabór
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Więcej »
Zapraszamy
na szkolenia realizowane przez TRGP w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Akademia Liderów

Więcej »
Zaproszenie na spotkanie

Więcej »