ࡱ> =bbjbj..4~LhLh#)B=B=JJ+L+L+L?L?L?L8wL\L?L^WMmMMMMTUThU,^^^^^^^adP^+LUSTUU^JJMM^WWWUJM+LM^WU^WW\K^]M@n ̘.VA]h^^0^]d.Vd(]d+L]HWUUU^^WUUU^UUUUdUUUUUUUUUB=c I:WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAAEGO PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE Skrcona instrukcja wypeBniania: Nale|y wypeBnia DRUKOWANYMI LITERAMI. Pola wyboru nale|y zaznacza V lub X . WJT GMINY BYTOC 88-231 BYTOC 72 DANE WNIOSKODAWCY Imi & & & & & & & ... Nazwisko ... Pesel ............................................................................................................................................... 2. ADRES, POD KTRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 1. Kod pocztowy ....... 2. Poczta .. 3. Miejscowo[ & & & & & .& & & & & .. 4. Nr domu & & & ..& 5. Nr mieszkania & & & & & & 3. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY 1. Nr telefonu & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............. 2. Adres poczty elektronicznej & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...... 4. OKREZLENIE ILOZCI PALIWA STAAEGO, O ZAKUP KTREJ WYSTPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO Groszek & & & & & & .& & & & .& & & ..& . ton, Orzech & ....................& & & & ..& & & .& & . ton. Maksymalna ilo[ paliwa mo|liwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w terminie po 01.01.2023 r. je|eli mieszkaniec, ktry w 1. okresie zBo|yB wniosek na mniejsz ilo[ wgla ni| maksymalna (np. 1 500 kg), bdzie mgB uj w przyszBym wniosku niewykorzystane kg (czyli jego wniosek bdzie dotyczyB 1 500 kg, powikszonych o niewykorzystane kg). Jednak w |adnym wypadku ilo[ wnioskowanego wgla nie bdzie mogBa sumarycznie przekroczy 3 000 kg. *Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Aktyww PaDstwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ilo[ci paliwa staBego dostpnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U z 2022 r. poz. 2493). INFORMACJA CZY WNIOSKODAWCA DOKONAA JU{ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOZCI PALIWA STAAEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (nale|y wybra wBa[ciwe) **O[wiadczam, |e ja ani |aden czBonek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz ktrego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli[my paliwa staBego na sezon grzewczy przypadajcy na lata 2022 2023, po cenie ni|szej ni| 2000 zB brutto za ton w ilo[ci co najmniej takiej jak okre[lona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa staBego przez gospodarstwa domowe. **O[wiadczam, |e ja oraz czBonkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz ktrego jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyli[my paliwo staBe na sezon grzewczy przypadajcy na lata 2022 2023, po cenie ni|szej ni| 2000 zB brutto za ton w ilo[ci & & ......... (ilo[ podajemy w tonach). **podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa staBego przez gospodarstwa domowe. 6. OZWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOZCI KARNEJ ***Jestem [wiadomy odpowiedzialno[ci karnej za zBo|enie faBszywego o[wiadczenia wynikajcej z art. 233 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. *** podstawa prawna art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa staBego przez gospodarstwa domowe. Wnioskodawca jest zobowizany odebra paliwo staBe (groszek, orzech,) wBasnym transportem z miejsca skBadowania w gminie. ..................................................................................................(miejscowo[ i data)(podpis wnioskodawcy) UWAGA: W przypadku zBo|enia wniosku za pomoc [rodkw komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Klauzula informacyjna dotyczca przetwarzania danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wjt Gminy BytoD, 88-231 BytoD 72, nr telefonu +48 (54) 2851417 nr faksu +48 (54) 2851777. Kontakt zinspektorem ochrony danych wGminie BytoD jest mo|liwy za po[rednictwem adresu e-mail: HYPERLINK "mailto:iod@ugbyton.pl" iod@ugbyton.pl Dane osobowe przetwarzane bd wcelu zaBatwienia sprawy zgodnie ze zBo|onym wnioskiem. Na gruncie RODO podstaw prawn p:<Z\" $ & t v x z ! " # Q R S T Z [ \ ૫૫xxxx૫hUB*CJ^JaJph"hUB*CJPJ\^JaJph%hN5B*CJPJ\^JaJph%hU5B*CJPJ\^JaJph"hU5B*CJPJ^JaJphhUB*CJPJ^JaJphhUhUB*^JaJphhU5B*PJ^JaJph/\& v x z lqdP1$7$]q^gdNqdP1$7$]q^$qZdP1$7$]q^`Za$$ & F qdM1$7$]q^a$$d51$7$]a$ $dP1$7$a$$Nd51$7$]^N`a$ ! " R S {b{$qdP1$7$]q^`a$$ & FqdP1$7$]q^`a$$ qdP1$7$]qa$ $ & F qedP1$7$]q^e`a$ $dP1$7$a$$ & FqdP1$7$]q^`a$ dM1$7$ [ \  .$ P1$7$a$gdN $ P1$7$a$$$dP1$7$a$$ dP1$7$^` a$$qdP1$7$]qa$ $dP1$7$a$$qdP1$7$]q^a$\ w x y < > V X \ ^ ` b  F ,.0ȽzjhhUU%h)h)B*CJPJ^JaJphha(B*CJPJ^JaJph(jhUB*CJPJU^JaJphha( ha(hU%hU5B*CJPJ\^JaJphhUhNB*CJPJ^JaJphhUB*CJPJ^JaJph0*bRP ɸnYYYYYUB%hU5B*CJPJ\^JaJphhU)hU0J5B*CJPJ\^JaJph%hU5B*CJPJ\^JaJph%ha(5B*CJPJ\^JaJph%hNhUB*CJPJ^JaJph!h5B*CJ\^JaJph!hU5B*CJ\^JaJph%hU5B*CJPJ\^JaJph%ha(5B*CJPJ\^JaJphhNB*CJPJ^JaJph dh<>@BDFHJL $dd1$7$a$$a$$dd^`a$$ & Fdda$gda($dd1$7$^a$$ P1$7$a$gdN Tbdfh$\xT":<>Ǵۜۜpp`hUB*CJPJ^JaJph)hU0J5B*CJPJ\^JaJph$jhUB*CJU^JaJphhUhUB*CJ^JaJphhUB*^Jph$jha(B*CJU^JaJph'ha(ha(5B*CJ\^JaJph!hU5B*CJ\^JaJph%ha(5B*CJPJ\^JaJph">@BDFHJLNPRTV<df v !!!f!h!!!!!!!"""$"ڛhU0JCJaJhvTCJaJha(CJaJhU5CJ\aJhUCJaJhU0JCJaJhUCJaJhU!hU5B*CJ\^JaJphha(B*CJPJ^JaJph5LNPRTV !!!h!! $$Ifa$$a$ $dd^a$$dd1$7$^a$!!!$"&"("*"#NFFF$1$7$a$SkdK$$If0~#44 lap $$Ifa$Skd$$If0~#44 lap$"&"("*"8""####$($*$,$.$$$$$$%% %%gP,hUB*CJ^JaJfHphq 2hU5B*CJ\^JaJfHphq ha(B*CJ^JaJphhUB*CJ^JaJphhUB*CJPJ^JaJph%hU5B*CJPJ\^JaJphhU)hU0J5B*CJPJ\^JaJph%ha(5B*CJPJ\^JaJph%hU5B*CJPJ\^JaJph#*$,$&BGvHIJVMPjTlTnTpTrTT:U $$Ifa$ & F$ & Fd*$1$a$$ & Fd*$1$a$$ & Fd*$1$7$a$ $d*$1$a$ $$d*$1$a$%%%(%F%J%N%\%^%`%%%&&"&$&&&:&<&J&R&f&h&j&l&t&&&&&&'DEFG@G²²¤Ҥttp``^````UhUB*CJPJ^JaJphhUhbha(0JCJ^JaJha(B*CJ^JaJph$jha(B*CJU^JaJphhUB*CJ^JaJphha(B*CJ\^JaJphhUB*CJ\^JaJph,hUB*CJ^JaJfHphq ,ha(B*CJ^JaJfHphq $rzetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbdne do wypeBnienia obowizku prawnego ci|cego na administratorze) wzwizku zart. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbdne do wykonania zadania realizowanego winteresie publicznym lub wramach sprawowania wBadzy publicznej powierzonej administratorowi). Podstaw prawn na gruncie prawa krajowego jest: Ustawa z dnia 27 pazdziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa staBego dla gospodarstw domowych (w szczeglno[ci w zwizku z art. 10 ww. Ustawy), Ustawa z dnia 14.06.1960 roku Kodeksu postpowania administracyjnego. Dane osobowe bd przechowywane przez okres niezbdny do realizacji wskazanego celu, apo tym czasie przez okres przewidziany wprzepisach dotyczcych przechowywania iarchiwizacji dokumentacji. Posiada Pani/Pan prawo |dania dostpu do tre[ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ka|da osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych je[li uzna, |e przetwarzanie jej danych osobowych odbywa si niezgodnie zprzepisami. Dane osobowe mog by udostpniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisw prawa wtym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom je[li podmioty te bd uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisw prawa wzakresie niezbdnym do realizacji zadaD publicznych. Dane osobowe mog by udostpniane rwnie| podmiotom/osobom, ktrym Administrator wydaB polecenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO lub 29 RODO. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych uniemo|liwia wszczcie iprowadzenie sprawy zPani/Pana wniosku lub bdzie skutkowaBo wezwaniem do ich uzupeBnienia, a wprzypadku nieuzupeBnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Dane nie bd przetwarzane wsposb zautomatyzowany inie bd podlegaBy profilowaniu. Dane osobowe nie bd przekazywane do paDstw trzecich lub organizacji midzynarodowych. ..................................................................................................(miejscowo[ i data)(podpis wnioskodawcy) Adnotacje urzdowe: Dokonano weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa staBego, w szczeglno[ci w zakresie wypBacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skBad ktrego wchodzi wnioskodawca, dodatku wglowego, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku wglowym lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypBat na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku wglowego; & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & .....................& (miejscowo[) (data: dd / mm / rrrr ) (podpis osoby dokonujcej weryfikacji wniosku) Dokonano weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa staBego w szczeglno[ci w zakresie zgBoszenia lub wpisania gBwnego zrdBa ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjno[ci budynkw, o ktrej mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontw oraz o centralnej ewidencji emisyjno[ci budynkw (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967); & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & .....................& (miejscowo[) (data: dd / mm / rrrr ) (podpis osoby dokonujcej weryfikacji wniosku) Dokonano weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa staBego w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkaDcw, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 wrze[nia 2010 r. o ewidencji ludno[ci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191). & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & .....................& (miejscowo[) (data: dd / mm / rrrr ) (podpis osoby dokonujcej weryfikacji wniosku)    PAGE 5     @GBGHtHvHIIIJJJKLMTMVMNOPPPQRSThTjTlTnTpTrTTTU8U:UY(Z*Z,Z.Z2ZH]L]N]P]R]]$ rh$If]^ha$gda($ WWd$1$7$If]W^`Wa$$ rh$If]^ha$$ rh$If^ha$WXXXXXXXXXXXYYRYZZ&Z(Z*Z,Z.Z0Z2Z[\\]F]H]J]L]N]P]R]f]r]]]]^^^^^^^õ큥hUB*CJ^JaJphha(B*CJ^JaJphjh)UhUB*CJPJ^JaJphhUB*CJPJ^JphhUB*CJ^JphhUB*CJ^JaJphhUB*CJPJ^JaJphhUhUB*CJ^JaJph/]^^^^^````ta\b^b$ rh$If]^ha$$ rh$If]^ha$$ Wd$1$7$If]Wa$gd$ $ WWd$1$7$If]W^`Wa$ ^^^_````````aaarataabbZb\b^b`bbbdbfbhbjblbnbpbrbtbvbxbzb|b~bbbbbbbbbbb˽察嗓勃zhvTmHnHujhUUhUPJ^JhcjhcUhUB*CJPJ^JaJphhUB*CJ^JaJphhUB*CJ^JaJphhUB*CJPJ^JaJphhUB*^JphhUhUB*CJ^JaJphjh$ U0^b`bbbfbhblbnbrbtbxbzbbbbbbbbbb$a$dFkd,$$If;6&Y& 44 Fap bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb¼ h$ ^J%h$ 5B*CJPJ\^JaJph%hU5B*CJPJ\^JaJph hU^JhUB*CJ^JaJphhU/bbbbbbbbbbw;kd$$IfSS44 lalp ;kd$$IfSS44 lalp $dd$G$Ifa$ bbbbbbbbEekd|$$IfSS044 lalp yta($dd$G$If^`a$;kd,$$IfSS44 lalp bbbbbbbb{g dP$1$7$G$If7$d%d&d'd(d)fNOPQRSgdN;;kd$$IfSS44 lalp $d$G$Ifa$bbbbbbbgS dP$1$7$G$If@kd$$Ifdd44 lalp yt$ dP$1$7$G$Ifgd$ =kdG$$Ifdd44 lalp bbbbbb=kd$$Ifdd44 lalp 20p1X. A!"#$n% I$$If!vh#v:V 5pI$$If!vh#v:V 5pI$$If!vh#v:V 5pI$$If!vh#v:V 5p^$$If!vh#vY&:V ;6 5Y&4 Fp N$$If!vh#vS:V 5S/ alp N$$If!vh#vS:V 5S/ alp N$$If!vh#vS:V 5S/ alp y$$If!vh#vS:V 05Salp yta(N$$If!vh#vS:V 5S/ alp R$$If!vh#vd:V 5d/ alp X$$If!vh#vd:V 5d/ alp yt$ R$$If!vh#vd:V 5d/ alp x666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHX`X Normalnydh*$1$7$CJ^J_HmHnHsHtHrr NagBwek 1!@& & F & F$$!B* ph/TOJQJCJ PJ^JaJ rr NagBwek 2!@& & F & F$($!B* ph/TOJQJCJPJ^JaJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy */* WW8Num1z0*/* WW8Num1z1*/* WW8Num1z2*/!* WW8Num1z3*/1* WW8Num1z4*/A* WW8Num1z5*/Q* WW8Num1z6*/a* WW8Num1z7*/q* WW8Num1z80/0 WW8Num2z05o(D/D WW8Num3z0B*CJPJ^JaJph6/6 WW8Num4z0 CJaJo(L/L WW8Num5z0"5B*CJPJ\^JaJo(phJ/J WW8Num6z0B*CJH*PJ^JaJo(phz/z WW8Num7z0P567>*B*CJEHH*OJQJS*\^JaJfHo(phq wh6/6 WW8Num8z0 CJaJo(*/* WW8Num8z1*/* WW8Num8z2*/* WW8Num8z3*/!* WW8Num8z4*/1* WW8Num8z5*/A* WW8Num8z6*/Q* WW8Num8z7*/a* WW8Num8z8./q. WW8Num9z0o(*/* WW8Num9z1*/* WW8Num9z2*/* WW8Num9z3*/* WW8Num9z4*/* WW8Num9z5*/* WW8Num9z6*/* WW8Num9z7*/* WW8Num9z8L/L Domy[lna czcionka akapitu2*/* WW8Num2z1*/!* WW8Num2z2*/1* WW8Num2z3*/A* WW8Num2z4*/Q* WW8Num2z5*/a* WW8Num2z6*/q* WW8Num2z7*/* WW8Num2z8*/* WW8Num3z1*/* WW8Num3z2*/* WW8Num3z3*/* WW8Num3z4*/* WW8Num3z5*/* WW8Num3z6*/* WW8Num3z7*/* WW8Num3z8*/* WW8Num4z1*/!* WW8Num4z2*/1* WW8Num4z3*/A* WW8Num4z4*/Q* WW8Num4z5*/a* WW8Num4z6*/q* WW8Num4z7*/* WW8Num4z8*/* WW8Num5z1*/* WW8Num5z2*/* WW8Num5z3*/* WW8Num5z4*/* WW8Num5z5*/* WW8Num5z6*/* WW8Num5z7*/* WW8Num5z8*/* WW8Num6z1*/!* WW8Num6z2*/1* WW8Num6z3*/A* WW8Num6z4*/Q* WW8Num6z5*/a* WW8Num6z6*/q* WW8Num6z7*/* WW8Num6z8|/| WW8Num7z1Q567>*B*CJEHH*OJPJQJS*\^JaJfHphq wh~/~ WW8Num10z0Q567>*B*CJEHH*OJPJQJS*^JaJfHo(phq wh</< WW8Num10z1OJQJ^Jo(</< WW8Num10z2OJQJ^Jo(</< WW8Num10z3OJQJ^Jo(2/2 WW8Num11z0H*o(,/, WW8Num11z1,/, WW8Num11z2,/, WW8Num11z3,/!, WW8Num11z4,/1, WW8Num11z5,/A, WW8Num11z6,/Q, WW8Num11z7,/a, WW8Num11z82/q2 WW8Num12z0H*o(,/, WW8Num12z1,/, WW8Num12z2,/, WW8Num12z3,/, WW8Num12z4,/, WW8Num12z5,/, WW8Num12z6,/, WW8Num12z7,/, WW8Num12z88/8 WW8Num13z0 B*o(ph,/, WW8Num13z1,/!, WW8Num13z2,/1, WW8Num13z3,/A, WW8Num13z4,/Q, WW8Num13z5,/a, WW8Num13z6,/q, WW8Num13z7,/, WW8Num13z8N/N WW8Num14z0"5B*CJPJ\^JaJo(ph,/, WW8Num14z1,/, WW8Num14z2,/, WW8Num14z3,/, WW8Num14z4,/, WW8Num14z5,/, WW8Num14z6,/, WW8Num14z7,/, WW8Num14z8D/!D WW8Num15z0B*CJPJ^Jo(ph,/1, WW8Num15z1,/A, WW8Num15z2,/Q, WW8Num15z3,/a, WW8Num15z4,/q, WW8Num15z5,/, WW8Num15z6,/, WW8Num15z7,/, WW8Num15z8>/> WW8Num16z05CJ\aJo(,/, WW8Num16z1,/, WW8Num16z2,/, WW8Num16z3,/, WW8Num16z4,/ , WW8Num16z5,/ , WW8Num16z6,/! , WW8Num16z7,/1 , WW8Num16z88/A 8 WW8Num17z0 CJaJo(,/Q , WW8Num17z1,/a , WW8Num17z2,/q , WW8Num17z3,/ , WW8Num17z4,/ , WW8Num17z5,/ , WW8Num17z6,/ , WW8Num17z7,/ , WW8Num17z88/ 8 WW8Num18z0 CJaJo(,/ , WW8Num18z1,/ , WW8Num18z2,/ , WW8Num18z3,/ , WW8Num18z4,/! , WW8Num18z5,/1 , WW8Num18z6,/A , WW8Num18z7,/Q , WW8Num18z8z/a z WW8Num19z0N567>*B*CJEHH*OJPJQJS*^JaJfHphq wh2/q 2 WW8Num20z0H*o(,/ , WW8Num20z1,/ , WW8Num20z2,/ , WW8Num20z3,/ , WW8Num20z4,/ , WW8Num20z5,/ , WW8Num20z6,/ , WW8Num20z7,/ , WW8Num20z82/ 2 WW8Num21z0H*o(,/ , WW8Num21z1,/! , WW8Num21z2,/1 , WW8Num21z3,/A , WW8Num21z4,/Q , WW8Num21z5,/a , WW8Num21z6,/q , WW8Num21z7,/ , WW8Num21z82/ 2 WW8Num22z0H*o(,/ , WW8Num22z1,/ , WW8Num22z2,/ , WW8Num22z3,/ , WW8Num22z4,/ , WW8Num22z5,/ , WW8Num22z6,/ , WW8Num22z7,/ , WW8Num22z82/! 2 WW8Num23z0H*o(,/1 , WW8Num23z1,/A , WW8Num23z2,/Q , WW8Num23z3,/a , WW8Num23z4,/q , WW8Num23z5,/ , WW8Num23z6,/ , WW8Num23z7,/ , WW8Num23z8L/ L Domy[lna czcionka akapitu1N/ N NagBwek ZnakCJKHOJPJQJ^JaJN/ N _IG_ indeks grny56<@H*l/ l #_IG_P_ indeks grny i pogrubienie 5<@H*>/ > _P_ pogrubienie5P/ P OdwoBanie do komentarza1CJaJZ/ Z Tekst komentarza ZnakCJOJPJQJ^JaJ`/! ` Temat komentarza Znak5CJOJPJQJ\^JaJP/1 P Tekst dymka ZnakCJOJPJQJ^JaJX/A X NagBwek 2 Znak!B* CJOJPJQJ^JaJph/TX/Q X NagBwek 1 Znak!B* CJ OJPJQJ^JaJ ph/T8U`a 8 HiperBcze >*B* phc`/q ` Nierozpoznana wzmianka1B*fHph`^\q :/ : WW8Num7z2OJQJ^Jo(Do D Default Paragraph Font2O 2 markedcontent6/ 6 Znaki numeracjiR R NagBwek2 x$OJQJCJPJ ^J aJDB D Tekst podstawowy x*/ * Lista^J H" H Legenda xx $CJ6^J aJ]00 Indeks $^J R R NagBwek1 x$OJQJCJPJ ^J aJH"H Podpis1 xx $CJ6^J aJ]H2H GBwka i stopka % $J@BJ NagBwek*$7$OJQJKHPJ^JaJ/R +ART() art. ustawy ( np. rozporzdzenia) $dhx*$7$`a$$CJOJQJ^J_HmHnHsHtH/r ,DATA_AKTU data uchwalenia lub wydania aktu$$dhxx*$a$+CJOJQJ\^J_HaJmHnHsHtH/R :TYTUA_AKTU przedmiot regulacji ustawy lub rozporzdzenia$$dhxh*$a$.5CJOJQJ\^J_HaJmHnHsHtH/b ?OZN_RODZ_AKTU tzn. ustawa lub rozporzdzenie i organ wydajcy$$dhx*$a$95;@6CJKHOJQJ\^J_HaJmHnHsHtH/ ODNOZNIK tre[ odno[nika$*$^`a$^J_HmHnHsHtH TYT_TABELI tytuB tabeli$a$1$7$x$;OJQJ5KH^JaJ\ 6NAZ_ORG_WYD nazwa organu wydajcego projektowany akt^]`@ (OZN_ZAACZNIKA wskazanie nr zaBcznika$a$1$7$$5JJ Lista numerowana 21 & FL L Poprawka*$CJ^J_HmHnHsHtHHH Tekst komentarza1dCJBjB Temat komentarza5\LL Tekst dymkadOJQJCJ^JaJD"D Akapit z list^]`: 2: Zawarto[ ramki@B@ Zawarto[ tabeli $JARJ NagBwek tabeli $a$ $5\6 b6 Stopka % $LOrL List Paragraph & F^]`^o^ Default dd*$)B*CJPJ_H9aJmHnHphsHtHX^X Normalny (Web)d1$*$7$^JaJZv!Z a(0Nierozpoznana wzmiankaB*ph`^\q PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] !( !(+~ "%\ >$"%@GW^bb!2579 L!#:UU]^bbbbbbb 3468:;<=>X%!8  @D (  H]"?  H]"?  B]"?  B]"?  B]#" ?  <]#" ?  <]#" ?  B]"? B S 4b <t T T T*T TT?T%T _Hlk51936125 _Hlk51925869 _Hlk51942926 _Hlk117757035 _Hlk51943243 _Hlk111022296 page1R_mcid8 page1R_mcid9 page1R_mcid10 page3R_mcid0+}bbb "bbbb&(04prz~>@HL33<=>>tu33<=>>tuP^`P@^@`^`^`^`^`^`^`^`^`5o(.^`B*phCJPJ^JaJ. ^`CJaJo(."^`B*phCJ5PJ^JaJ\o(.^`B*phH*CJPJ^JaJo(.T^`OJQJB*phS*7H*EHCJCJ6>*wh5fHq ^JaJ\o(WW8Num2WW8Num3WW8Num4WW8Num5WW8Num6WW8Num7 )ca(i&FvTUN$ N;+@| ]hh@h hhhh"h$h&hDUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri3* TimesC.,.{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;Wingdings9. . Segoe UIG. P<*Microsoft YaHeiU Arial Unicode MSArialA$BCambria Math"Ah''' 9/9!0~KQP! xx\E Grdzik Paulinapbet(    Oh+'0\  $ 0<DLTGrdzik PaulinaNormalpbet8Microsoft Office Word@4H@4H@̨ ՜.+,D՜.+,, hp| 9~ Tytu 8@ _PID_HLINKSAd:mailto:iod@ugbyton.pl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~Root Entry F!̘Data @1TableH eWordDocument4~SummaryInformation({DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q